Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:37:54

Ei avslår ansökan om ledning mellan Ekhyddan och Hemsjö

I mitten av 2017 lämnade Svenska kraftnät in ansökan om koncession (tillstånd) att få bygga en luftledning på sträckorna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei har behandlat ansökan, som också varit på remiss hos ett stort antal intressenter, och har nu tagit ett beslut om avslag.

Ledningen berör kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Ronneby och Tingsryd. Den är ett så kallat PCI-projekt (Project of common interest). Det innebär att ledningen finns med i EU:s förteckning över projekt som är av gemensamt intresse för flera länder i Europa.

Ett stort antal remissinstanser

Under tillståndsprocessen har flera samråd hållits och intressenter har vid olika tillfällen haft möjlighet att lämna synpunkter på ledningen. Ett stort antal fastighetsägare och samtliga berörda kommuner har motsatt sig ledningens sträckning och utformning. Bland annat anser man att den medför en stor påverkan på boendemiljöer, friluftsliv, områdets karaktär och naturmiljö samt skyddsvärda arter (för en del av sträckan).

Ei avslår ansökan

Ei:s uppgift är att pröva Svenska kraftnäts ansökan enligt främst ellagen och miljöbalken, att beakta de remissvar som kommit in och därefter göra en sammantagen bedömning.

Svenska kraftnäts ansökan om tillstånd att bygga ledningen var inte tillräckligt utförlig för att Ei skulle kunna göra en fullständig bedömning. Många remissinstanser har också haft synpunkter på ansökan. Ei begärde därför kompletteringar i ärendet. Svenska kraftnät valde att inte följa Ei:s begäran i alla delar. Svenska kraftnät har därför inte visat att den ansökta ledningen i det aktuella utförandet och i den aktuella sträckningen uppfyller kraven på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Ei har därför avslagit ansökan.

– Vi är väl medvetna om att ledningen är av europeiskt och svenskt intresse och tycker att det är tråkigt att behöva ta det här beslutet, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Vi har dock inte fått in tillräckligt med underlag från Svenska kraftnät och kan därför inte utesluta att det finns alternativ som är bättre ur ett samhällsperspektiv.

Överklagan

Ei:s beslut kan överklagas. Beslut som Ei fattar och som rör transmissionsnätsledningar överklagas till regeringen.

Här kan du läsa beslutet om ledningen Ekhyddan - Nybro Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa beslutet om ledningen Nybro - Hemsjö Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Daniel Norstedt
Avdelningschef Tillstånd

016-16 27 31

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter