Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:48:35

Ei:s tillsyn av RfG fortsätter – information till elnätsföretag

I våras inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn för att säkerställa att elnätsföretag följer kraven i kommissionsförordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Tillsynen fortsätter under hösten.

Vid granskningen har Ei upptäckt brister vad gäller efterlevnaden av reglerna och informerar därför om några punkter som är viktiga att tänka på.

I tillsynen har Ei under våren ställt frågor till fyra utvalda elnätsföretag av olika storlek om hur de hanterar anslutning av produktionsanläggningar till elnätet utifrån de krav som ställs i RfG. Bland annat har Ei frågat om de avtalsvillkor som nätföretagen använder vid anslutning. Ei har också frågat om publicering av information om överensstämmelseprovning (provning av produktionsanläggningar enligt RfG). Ytterligare företag kommer slumpmässigt att väljas ut för tillsyn.

Samma regler i hela EU

EU-bestämmelserna om nätanslutning av produktionsanläggningar (RfG) trädde i kraft 2016 och tillämpas i sin helhet från våren 2019.

— Samma regler gäller i hela EU och det är viktigt att de följs, säger Erik Blomqvist, jurist på Ei. I tillsynen ser vi att det funnits brister och det är viktigt att företagen sätter sig in i reglerna så att de inte missar något.

För att det ska bli enklare för både elnätsföretagen och producenterna att göra rätt jobbar Ei med att informera och svara på frågor om regelverket. Ei har även en särskild FAQ om RfG och de andra kommissionsförordningarna på sin webbplats.

— Vi har sett att många tycker det är svårt att tolka regelverket och vi vill därför informera om några delar av regelverket, säger Erik Blomqvist.

1. Definitionen av en produktionsanläggning

Definitionen av vad som är en produktionsanläggning skiljer sig mellan ellagen och RfG.

Om en produktionsanläggning utgörs av flera mindre produktionsenheter, med samma anslutningspunkt, ska den enligt RfG klassificeras utifrån anläggningens sammanlagda kapacitet. Anläggningarna kan alltså inte klassas som produktionsanläggningar av typ A enligt RfG, med lägre krav på tekniska förmågor.

2. Reglerna gäller alla nya produktionsanläggningar

Reglerna gäller för alla nya produktionsanläggningar av typ A, B, C och D. För att en anläggning inte ska räknas som en ny produktionsanläggning ska ägaren ha skrivit avtal om köp senast den 17 maj 2018 och meddelat detta till nätföretaget och Svenska kraftnät senast den 18 november 2018, detta beskrivs närmare i artikel 4.2 b i RfG.

3. Reglerna i RfG går inte att förhandla bort

Reglerna i RfG gäller för nya produktionsanläggningar oavsett om det finns en hänvisning till reglerna i RfG i anslutningsavtalet eller inte. Det innebär att nya produktionsanläggningar ska uppfylla reglerna i RfG oavsett vad som står i ett eventuellt anslutningsavtal.

4. Användandet av standarder

Om standarder används vid anslutning är det viktigt att de följer RfG. Den senaste standarden SS-EN 50549-1 följer RfG, men exempelvis standarden SS-EN 50438 gör det inte. Reglerna i RfG gäller alltid före en standard.

Tillsynen fortsätter

Hittills har Ei granskat fyra elnätsföretag gällande efterlevnaden av EU-regelverket RfG. Tillsyn av regelverket kommer att fortsätta under hösten och resultatet redovisas på ei.se när det är klart.

Lite längre fram kommer Ei även att granska hur väl elnätsföretagen uppfyller reglerna i Kommissionens förordning om anslutning av förbrukare (DCC) som trädde i kraft i september 2016.

Mer information

Tidigare nyhet om tillsyn enligt RfG.

Information om regelverket RFG.

Information om regelverket DCC.

Frågor och svar, FAQ, kommissionsförordningar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter