Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:00:35

Ei presenterar förslag som underlättar delning av mätvärden och främjar flexibilitet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram förslag om hur Sverige ska uppfylla reglerna i EU:s genom­förande­förordning om tillgång till mät- och förbruknings­uppgifter. Förslaget innebär viktiga ändringar som ger enkla, effektiva och säkra processer där elkunderna har kontroll över sina mätdata. Vill du bidra i det fortsatta arbetet? Anmäl dig nedan.

Reglerna i EU-förordningen Länk till annan webbplats. har sin grund i elmarknads­direktivet. Syftet med kraven är att göra det möjligt för energitjänsteföretag att utveckla och tillhandahålla tjänster för efterfrågeflexibilitet. Kraven ska säkerställa icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mätdata, för en sund konkurrens på slutkundsmarknaderna. Elkunderna spelar en avgörande roll för att uppnå den flexibilitet som krävs för att anpassa elsystemet till mer förnybar, men ej planerbar produktion av el och kapacitets­brist i elnäten.

Ei:s förslag för säker och enkel delning av mätvärden

Kraven i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1162 är direkt tillämpliga i Sverige och träder i kraft den 5 januari 2025. Kraven måste dock kompletteras med nationella krav för att genomförandeförordningen ska kunna tillämpas. I uppdraget ingick därför att Ei skulle föreslå hur genomförandeförordningen ska tillämpas i Sverige samt att lämna författningsförslag. I förslaget föreslår Ei att elnätsföretag även fortsättningsvis ska administrera tillstånd och leverera mätvärden. Ei beskriver också hur utbytet av uppgifter ska gå till för att processerna ska vara enkla och effektiva men samtidigt säkra. Därutöver har Ei undersökt vilka konsekvenser förslaget får för myndigheter och aktörer på energimarknaden som till exempel elnätsföretag, elkunder, elleverantörer och energitjänsteföretag.

Förslaget innebär flera förbättringar för elkunderna

Det är viktigt att processerna för hur mätdata delas mellan utvalda aktörer på energimarknaden är enkla, effektiva och säkra. Elkunderna har redan idag möjlighet att se och dela sina mätvärden men EUs nya genomförandeförordning och Ei:s förslag innebär flera förbättringar:

  • Elkunderna ska få tydlig information om hur de ska få tillgång till sina mätvärden eller dela dem med ett eller flera energitjänsteföretag.
  • Elkunderna ska enkelt och säkert kunna ladda ner sina egna mätvärden i ett användbart format från elnätsföretagens internetbaserade kundportaler.
  • Elkunderna ska enkelt och säkert kunna begära att elnätsföretaget ska börja, eller sluta, skicka mätvärden till ett utvalt energitjänsteföretag.
  • Elkunderna ska enkelt, och utan dröjsmål, kunna begära att få se vilka företag som får, eller har fått, tillgång till deras mätvärden samt när mätvärdena har laddats ner.
  • Nätföretagens säkerhetsåtgärder ska anpassas utifrån elkundens behov av dataskydd. Elkunderna är allt från privatpersoner till aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Ei bjuder in till dialog om vägledning och föreskrifter

Det är kort om tid för att besluta om justeringar i ellagen (1997:857), mätförordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el och föreskrifter utifrån de nya EU-reglerna i genomförande­förordningen, som träder i kraft den 5 januari 2025. Ei anser därför att det är viktigt att de författningsförslag Ei lämnar i samband med regeringsuppdraget skyndsamt behöver implementeras i ellagen och mätförordningen.

Föreskrifterna med detaljerade bestämmelser kommer tidigast att kunna offentliggöras av Ei i slutet av 2024. För att ge elnätsföretagen tid att anpassa sina system till kraven avser Ei att först ta fram en vägledning, i vilken Ei även avser att se över andra områden i föreskrifterna som gäller mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Vill du bidra i det fortsatta arbetet?

För att delta i en referensgrupp för arbetet med vägledning och mätföreskrifter är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare Anna Carlén. Vi behöver din anmälan senast den 15 mars 2024. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt
Anna Carlén
Analytiker

016-542 91 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter