Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:56:01

Ei inleder tillsyn med fokus på felaktiga handelsordrar

För att minska förekomsten av felaktiga handelsordrar på elmarknaden har Energimarknadsinspektionen (Ei) startat ett tillsynsprojekt inom grossistmarknaderna för energi. Syftet med projektet är att öka kunskap och medvetenheten hos aktörer om de regelverk som gäller.

*Den här nyheten publicerades på nytt med anledning av förra veckans tekniska fel då vi inte kunde skicka ut den till samtliga prenumeranter.

Enligt Remit-förordningen Öppnas i nytt fönster. är det förbjudet att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi. Om en aktör placerar en felaktig handelsorder, även kallat felbud, kan det påverka prissättningen av el på grossistmarknaden och utgöra ett brott mot artikel 5 i Remit-förordningen eftersom felaktiga bud riskerar att låsa fast priset vid en nivå som inte speglar utbud och efterfrågan på marknaden.

Ei har tidigare uppmanat aktörer att se över sina rutiner Öppnas i nytt fönster. för att minimera risken för felbud. Som ett ytterligare steg för att säkerställa att aktörer har tillräckliga rutiner inleder Ei nu ett tillsynsprojekt. Projektet ska öka medvetenheten hos aktörer, kartlägga aktörers agerande vid felbud och minska förekomsten av felaktiga handelsordrar.

Under projektets gång kommer Ei ta kontakt med ett antal marknadsaktörer och genomföra både enkätundersökningar och intervjuer. Projektet väntas pågå till och med första kvartalet 2025 och resultatet redovisas i en rapport på ei.se.

Felbud sker på olika sätt

En felaktigt lagd handelsorder är den vanligaste typen av ärende som Ei utreder som misstänkt överträdelse av förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan. Felbud kan uppkomma på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom att en marknadsaktör lägger en handelsorder (ett bud) på dagenföremarknaden, som inte var aktörens avsikt att lägga.

Felbud kan också ske om en marknadsaktör missar att lägga ett bud, det vill säga att ett bud som var avsett att läggas uteblir så att utbud eller efterfrågan inte speglar rådande marknadssituation. Beroende på faktorer som exempelvis budets storlek, tillgänglig elproduktion och överföringskapacitet i det aktuella fallet, kan felaktiga bud få olika effekter på marknaden.

Om Remit och marknadsaktörers skyldigheter Länk till annan webbplats.

Vad är Remit-förordningen?

Remit är en EU-förordning som trädde i kraft 2011 och som bland annat innehåller förbud mot insiderhandel och marknadsmanipulation på energimarknaderna för el och naturgas i Europa.

Ei utför de uppgifter som tilldelas den nationella tillsynsmyndigheten enligt Remit och övervakar att förordningen och tillhörande rättsakter efterlevs. Övervakningen av grossistmarknaderna för el och gas sker genom att Ei bland annat granskar transaktionsdata. Datan samlas in av Acer, som är byrån för samarbete mellan EU:s energitillsynsmyndigheter.

Remit är en förkortning av delar av det engelska namnet på EU-förordningen (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Det fullständiga svenska namnet är Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

Mer om Ei:s marknadsövervakning Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter