Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:14:00

Tillträde till mark nätkoncession för linje

Om elnätsföretaget inte får tillstånd av markägaren om tillträde till mark för undersökning, kan företaget ansöka om tillträde till mark hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

För vilken typ av undersökning kan man ansöka om tillträde till mark?

Ni kan ansöka om tillträde till mark för de undersökningsarbeten som elnätsföretaget vill göra och som har till syfte att precisera ledningens sträckning eller för att kunna avgöra hur byggandet och driften av ledningen påverkar miljön.

Ansökan om tillträde till mark

En ansökan om tillträde till mark för undersökning ska enligt 14 § i förordning om nätkoncession (2021:808) innehålla:

  • uppgifter om vilken ledning som undersökningen avser.
  • skälen för ansökan.
  • uppgift om vilken tidsperiod som tillträdet avser och under vilken årstid som sökanden planerar att utföra undersökningen.
  • fastighetsbeteckningarna för de fastigheter som sökanden behöver få tillträde till.
  • namn och adress till de fastighetsägare och andra kända sakägare som berörs.

Lämna uppgifter om planerat undersökningsarbete

Ni behöver även lämna uppgifter om vilka undersökningsarbetet som ni planerar att utföra och vad syftet är med dem. Uppgifterna behövs för att Ei ska kunna ta ställning till om de undersökningsarbeten som ni vill utföra är sådana arbeten som behövs för att precisera ledningens sträckning eller för att kunna avgöra hur byggandet och driften av ledningen påverkar miljön.

Skicka in ansökan

Enklast ansöker ni i e-tjänsten Dinkel. Mer om e-tjänsten

Det går också att mejla ansökan till registrator@ei.se eller skicka som brev.

Det finns inget krav att ansökan om nätkoncession för linje ska ha kommit till Ei när ni ansöker om tillträde till mark för undersökning.

Ett beslut om tillträde till mark ges för en viss tid men ni som sökande kan begära att Ei förlänger tiden för tillståndet om det skulle behövas.

Minimera skada och intrång

En undersökning ska genomföras så att den orsakar så lite skada och intrång som möjligt. Den som genomför undersökningen får enbart med fastighetsägarens samtycke skada eller fälla träd eller buskar i en trädgård, park eller liknande. Om en undersökning orsakar skada eller intrång ska den som genomför undersökningen betala ersättning för detta.

Ei får besluta att en undersökning får påbörjas innan beslutet om tillträde har fått laga kraft, om den som ska genomföra undersökningen har ställt säkerhet för framtida ersättningsanspråk eller är staten, en region eller ett kommunalförbund.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL