Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:30:33

Kostnadsberäkning och lönsamhetsbedömning

Vid ansökan om nätkoncession för linje ska ni som elnätsföretag ta fram en kostnadsberäkning för projektet. Om det gäller en transmissions­nätsledning ska ni även ta fram en lönsamhets­bedömning.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Kostnadsberäkning

När ni ansöker om nätkoncession för linje ska ni bifoga en kostnadsberäkning. Kostnadsberäkningen syftar till att Ei ska kunna pröva om den ansökta ledningen är lämplig från allmän synpunkt och om den utgör det bästa rimliga alternativet.

Redovisa investeringskostnader

I kostnadsberäkningen ska ni redovisa vilka investeringskostnader som den ansökta ledningen kräver.

Ni kan redovisa investeringskostnaden som en engångssumma vid en given tidpunkt för respektive alternativ (ingen fördelning av kostnader över tid eller nuvärdesberäkning krävs). I denna summa ingår direkta byggkostnader, projektering, tillståndsprocess, skyddsåtgärder och mark- och intrångsersättning. Om ni är osäkra kan ni ange ett spann inom vilket kostnaderna bedöms hamna.

Generellt krävs en mer detaljerad beskrivning av kostnaderna när det finns risk för betydande miljöpåverkan.

Avfärdat en alternativ sträckning eller teknik

Om ni har utrett men avfärdat en alternativ sträckning eller teknik på grund av ökade kostnader, trots att detta alternativ skulle medföra en mindre påverkan på miljön än det valda alternativet, ska ni redovisa kostnaden även för detta alternativ.

Sökande ska välja den plats och det utförande som tar hänsyn till miljö och människor enligt miljöbalkens hänsynsregler, i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem.

Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder (2 kap. 7 § miljöbalken).

Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning

Om ansökan gäller utbyggnad av transmissionsnät ska ansökan även innehålla en bilaga med en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL