Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:02:31

Nya krav och skyldigheter för marknadsaktörer inom EU när Remit-förordningen uppdateras

Nu har Remit-förordningen uppdaterats med nya krav som ska förbättra skyddet mot marknadsmissbruk på grossistmarknaden för energi. De nya kraven träder i kraft den 7 maj 2024.

Den 17 april publicerades den uppdaterade Remit-förordningen i Europeiska unionens officiella tidning. Det innebär att förordningen träder i kraft den 7 maj 2024.

Ändringarna i Remit-förordningen finns i den så kallade Ändringsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1106 av den 11 april 2024 om ändring av förordningarna (EU) nr 1227/2011 och (EU) 2019/942 vad gäller förbättrande av unionens skydd mot otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaden för energi Länk till annan webbplats..

Ändringsförordningen innebär nya krav och skyldigheter för de aktörer som omfattas av Remit.

Tre viktiga ändringar

Här är tre ändringar som Ei bedömer är viktiga att känna till när ändringsförordningen träder i kraft den 7 maj 2024.

1. Ny anmälningsskyldighet för marknadsaktörer som bedriver algoritmisk handel eller tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en organiserad marknadsplats (OMP)

Artikel 5a i ändringsförordningen innehåller nya krav för marknadsaktörer som bedriver algoritmisk handel i en medlemsstat. Med algoritmisk handel menas att en datoralgoritm används vid handel, inklusive högfrekvenshandel, med grossistenergiprodukter där datoralgoritmen automatiskt bestämmer enskilda handelsorderparametrar, med begränsat eller obefintligt mänskligt ingripande.

Enligt denna artikel ska marknadsaktörer som bedriver algoritmisk handel anmäla detta till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den är registrerad (Ei i Sverige) enligt artikel 9.1 ändringsförordningen och till Byrån för samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter (Acer).

Syftet med artikeln är att minimera de risker som den ökade användningen av algoritmisk handel kan medföra. Definitionen av algoritmisk handel framgår av artikel 2.18 i ändringsförordningen.

Utöver detta ska marknadsaktörer som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en OMP anmäla detta till Acer och till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där marknadsaktören är registrerad enligt artikel 9.1 ändringsförordningen. Definitionen av direkt elektroniskt tillträde och OMP framgår av artikel 2.19 och 2.20 i ändringsförordningen.

Hur ska marknadsaktörer meddela att de bedriver algoritmisk handel eller ger direkt elektroniskt tillträde till en OMP?

En anmälan om att en marknadsaktör bedriver algoritmisk handel eller ger direkt elektroniskt tillträde till en OMP görs i Ceremp-registret. En uppdatering av Ceremp är planerad av Acer till den 7 maj. När uppdateringen är genomförd kan en sådan anmälan göras. (Mer om Ceremp på ei.se.)

2. Ny anmälningsskyldighet för marknadsaktörer som är bosatta eller etablerade i ett tredje land

Senast den 7 november 2024 ska marknadsaktörer som är etablerade eller bosatta i ett tredje land (land utanför EU) och som ingår transaktioner som måste rapporteras till Acer enligt artikel 8.1 ändringsförordningen, utse en företrädare i en medlemsstat där marknadsaktören är verksam på grossistmarknaderna för energi. Företrädaren ska registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den aktuella medlemsstaten, det vill säga hos Ei när det gäller Sverige.

Marknadsaktören ska meddela namn, e-postadress, postadress och telefonnummer till den utsedda företrädaren till den nationella tillsynsmyndigheten.

Hur ska marknadsaktörer registrera en företrädare?

Innan denna skyldighet träder i kraft kommer Acer att göra det möjligt för marknadsaktörer att tillhandahålla en anmälan genom Ceremp, och därigenom meddela både den relevanta nationella tillsynsmyndigheten och Acer.

3. Utökade skyldigheter för personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner med grossistenergiprodukter

Personer som yrkesmässigt utför transaktioner (PPAT) ändras till personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner (PPAET) och definieras enligt artikel 2.8a i ändringsförordningen som en person som yrkesmässigt deltar i mottagande och vidarebefordran av handelsorder eller genomförande av transaktioner med grossistenergiprodukter.

Utöver att rapportera misstänkta transaktioner avseende förbudet mot insiderhandel och förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan är en PPAET även skyldig att rapportera misstänkta order och potentiella överträdelser av skyldigheten att offentliggöra insiderinformation (artikel 15 ändringsförordningen). Detta för att öka möjligheten att kontrollera efterlevnaden när det gäller överträdelser av förbuden i förordningen.

En PPAET ska anmäla misstänkta överträdelser till Acer och till den berörda nationella tillsynsmyndigheten utan dröjsmål, men under alla omständigheter senast fyra veckor från och med den dag då personen blir medveten om den misstänkta händelsen.

Nytt regeringsuppdrag om revidering av Remit-förordningen

Den 22 februari 2024 fick Ei i uppdrag av regeringen att bland annat bedöma vilka åtgärder som krävs för att genomföra kraven i den reviderade Remit-förordningen.

Ei ska lämna nödvändiga författningsförslag i de delar där nationell lag behöver revideras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 januari 2025.

Läs mer om uppdraget i webbnyheten: Nytt regeringsuppdrag om revidering av Remit-förordningen

Acers open letter (på engelska): Open letter on the implications of the revision of Regulation (EU) No 1227/2011 on REMIT data reporting aspects and notification obligations Länk till annan webbplats.

Till ändringsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1106 av den 11 april 2024 om ändring av förordningarna (EU) nr 1227/2011 och (EU) 2019/942 vad gäller förbättrande av unionens skydd mot otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaden för energi Länk till annan webbplats..

Kontakt
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter