Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 22:48:33

Färre avbrott, längre avbrottstid och ökad lokalproducerad el under 2022

Statistik från Energimarknadsinspektionen (Ei) visar att Sveriges elnätskunder hade färre men längre elavbrott under 2022, samt att antalet hushåll som matade in el på nätet ökade kraftigt.

Varje år publicerar Ei en rapport om leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Rapporten baseras på föregående års avbrottsdata.

Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar. I början av 2022 drog stormen Malik in över södra Sverige, vilket lokalt orsakade omfattade störningar i delar av nätet. Under 2022 drabbades cirka 8 400 lokalnäts­kunder av minst ett avbrott över 24 timmar, vilket är flest kunder med ett sådant avbrott sedan 2019 när stormen Alfrida drog in över landet och drygt 53 300 kunder drabbades.

De totala avbrottskostnaderna minskade under 2022 och Ei uppskattar att kundernas direkta kostnader för elavbrotten var cirka 1,27 miljarder svenska kronor. Om avbrottskostnaderna för 2021 räknas om till 2022 års prisnivå, blir avbrottskostnaderna cirka 6,7 procent lägre under 2022 jämfört med året innan.

Om en elnätskund har fler än 11 avbrott under ett kalenderår innebär det att överföringen av el inte är av god kvalitet. Under 2021 hade 0,3 procent av kunderna fler än 11 avbrott, vilket är samma andel som året innan. Cirka 56 procent av kunderna hade inga avbrott alls under 2022.

Fortsatt ökning av lokalproducerad el i elnäten

Under 2022 var det i genomsnitt 2,52 procent av hushållskunderna som matade in el på nätet. Det är en kraftig ökning jämfört med 2021 (1,55 procent) och cirka en 18 gånger så hög andel jämfört med 2016 (0,14 procent). Det är troligt att andelen kommer att fortsätta öka även under kommande år i takt med att till exempel fler hushållskunder installerar solcellsanläggningar.

Det här används statistiken till

Elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata behövs för intäkts­rams­regleringen. Dessutom görs en årlig sammanställning av leverans­säkerheten i Sveriges lokal- och regionnät. Datat ligger också till grund för annat underlag för statistik som Ei publicerar.

De inrapporterade uppgifterna om elavbrott utgör också en viktig del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten.

Leveranssäkerhetsrapporten kan ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät.

Om leveranssäkerhetsrapporten

En av Ei:s grundläggande uppgifter är att granska att nätföretagens över­föring av el på kort och lång sikt har en god leveranskvalitet. Varje år rapporterar elnätsföretagen till Ei hur många och hur långa avbrott de haft i sina nät. Uppgifterna granskas och analyseras av Ei och sammanställs i en årlig rapport. Statistiken finns både tillgänglig här på ei.se och på Sveriges dataportal Länk till annan webbplats.. Rapporten ger en bild av hur leverans­säkerheten varit under föregående år, historiska trender och specifika brister.

Kontakt
Mihai Seratelius
Analytiker

016-16 27 41

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter