Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:24:12

Vad innebär 15 minuters avräkning, mätperiod och handel för aktörer på grossistmarknaderna?

Senast den 1 januari 2025 ska avräkningsperioden för obalanser vara 15 minuter i alla planeringsområden*. Det betyder även att perioden för mätning förkortas inom EU och att handeln på grossistmarknaderna till viss del kommer att förändras. Här kan du läsa mer om förändringarna, hur de påverkar grossistmarknaderna och handeln med el samt hur tidplanen ser ut.

I och med förändringen ska nominerade elmarknadsoperatörer (elbörser) ge marknadsaktörer möjlighet att handla med energi under tidsintervaller som är minst lika korta som avräkningsperioden för obalanser på både dagen före- och intradagsmarknaderna.

15 minuters mätperiod för användning av el

Från och med 1 november i år träder kraven på kvartsmätning i kraft, vissa undantag finns dock till sista december 2024. I och med förändringen kommer elmarknadens aktörer att möta kvartsmätvärden i fakturor och datasystem. Det påverkar alla aktörer på elmarknaden, såväl kunder, aggregatorer som elhandelsföretag och elnätsföretag.

Månadsmätning blir kvar som en alternativ mätmetod till 1 januari 2027, då det införs krav på att nättariffen ska inkludera en effektavgift. Men många nätföretag fasar ut månadsmätningen för att kunna tillämpa effekttariffer redan innan det är ett krav.

Varför behövs kvartsmätning?

Perioden för avräkning förkortas inom EU från 60 till 15 minuter. Det behövs för att bättre kunna balansera elnäten när andelen intermittent producerad el ökar. Av detta krav följer att även mätningen måste göras per kvart.

Elen köps och säljs fortfarande till stora delar per timme, det dröjer troligen till 2025 innan elen handlas per kvart på alla marknader. Men förändringen kommer att påverka alla marknadens aktörer, förr eller senare.

Större mängd data att hantera

De aktörer som skickar, tar emot, lagrar och behandlar mätdata kommer att behöva ha utrymme att hantera större datamängder. En anledning till detta är att det blir fyra gånger så mycket data att hantera för aktörerna. En annan anledning är att nätföretagen ska införa tidsdifferentierade effektavgifter, därför fasas månadsmätningen ut de kommande åren. Nätföretag ska rapportera mätdata med samma energiupplösning som de har samlats in, det vill säga kvartsmätvärden ska rapporteras för kvartsmätta anläggningar. Mängden mätdata förväntas därför öka markant.

Rapportering av kvartsmätvärden kan även innebära att datasystem kan behöva funktioner för att beräkna timpriser utifrån kvartsmätvärden. Att anläggningar kvartsmäts möjliggör handel med 15-minutersprodukter.

Avräkningstiden för obalanser

I Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el Länk till annan webbplats. (Balansförordningen) finns krav om att alla systemansvariga för överföringssystem (TSO) ska tillämpa en avräkningsperiod för obalanser på 15 minuter senast den 16 december 2020 (Artikel 53.1). Många TSO:er, bland dem Svenska kraftnät, valde emellertid att ansöka om ett undantag från införandet av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser. Svenska kraftnät ansökte om undantag till och med 21 maj 2023 och Energimarknadsinspektionen (Ei) beviljade ansökan den 15 mars 2021. Den längsta period en TSO kunde ansöka om undantag från införandet av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser var till den 1 januari 2025 (Artikel 62.9).

Svenska kraftnät genomförde tekniskt förändringen från 60 till 15 minuters avräkningsperiod för obalanser den 22 maj 2023. Svenska kraftnäts tekniska genomförande av förändringen innebär att obalansernas volym och pris fortfarande beräknas per 60 minuter, men att volymerna sen delas upp i fyra och priset blir detsamma för alla dessa fyra kvartar. Detta tekniska genomförande har skett genom att eSett Länk till annan webbplats., som är det företag som utför avräkningen mellan de balansansvariga, har uppdaterat sina avräkningsavtal.

Handel med 15-minutersprodukter på reglerkraftsmarknaden

Om avräkningsperioden för obalanser är 15 minuter är det viktigt att marknadens aktörer har möjlighet att handla sig i balans med samma tidsupplösning. Det är inte möjligt i dag då marknadstidsenheten på samtliga grossistenergimarknader i Sverige och Norden fortfarande är 60 minuter (med ett undantag: det finns från den 22 maj 2023 möjlighet för handel med 15-minutersprodukter på intradagsmarknaden, men endast inom elområden).

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga nordiska TSO:er planerat att automatisera balanseringstjänsten mFRR-balansenergi och på så vis möjliggöra för aktörer att lämna bud med marknadstidsenheten 15 minuter. Denna förändring ingår i de nordiska TSO:ernas projekt Nordic Balancing Model (NBM) Länk till annan webbplats.. TSO:erna har vid ett flertal tillfällen meddelat förseningar inom NBM-projektet. Enligt nuvarande tidplan ska den automatiserade energiaktiveringsmarknaden för mFRR starta kvartal 1, 2025. Först då får aktörer möjligheten att handla sig i balans på samma tidsenhet som obalanserna ska avräknas på. Det betyder att 15 minuters avräkningsperiod tidigast kan genomföras fullt ut under kvartal 1, 2025. För att ge marknadens aktörer förutsättningar att planera sin produktion och förbrukning, samt säkerställa att de är i balans eller hjälpa systemet att bli balanserat, behöver även intradags- och dagen föremarknadens marknadstidsenheter ändras från 60 till 15 minuter (artikel 8.2, elmarknadsförordningen).

Handel med 15-minutersprodukter på intradags- och dagen föremarknaden

På intradagsmarknaden har det varit möjligt att inom de svenska elområdena handla 15-minutersprodukter sedan den 22 maj 2023. På de svenska elområdesgränserna däremot, både elområdesgränserna inom landet men också de till grannländerna, går det hittills inte att handla 15-minutersprodukter på intradagsmarknaden. TSO:er och nominerade elmarknadsoperatörer samarbetar för att se till att det från och med någon gång under första halvåret 2024 även ska vara möjligt att handla 15-minutersprodukter på både de interna elområdesgränserna och elområdesgränserna till grannländerna.

Det går i dagsläget inte att handla 15-minutersprodukter på dagen föremarknaderna inom EU. Just nu utför nominerade elmarknadsoperatörer (elbörser) tillsammans med TSO:er tester på hur handel med 15-minutersprodukter på dagen föremarknaderna inom EU kommer att påverka den tid som det tar för algoritmen European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm (EUPHEMIA) att beräkna fram priserna på dessa marknader. Preliminära resultat från tester visar att introducerandet av 15-minutersprodukter kan göra att det tar längre tid för algoritmen EUPHEMIA att beräkna priserna på dagen föremarknaderna. Dessutom undersöker TSO:erna och de nominerade elmarknadsoperatörerna även om det är möjligt att tillsammans med 15-minutersprodukterna också erbjuda 30- och 60-minutersprodukter, vilket i sin tur kan påverka den tid det tar för algoritmen EUPHEMIA att beräkna fram priserna på dagen föremarknaderna.

Den preliminära planen är att det från och med någon gång under första kvartalet 2025 ska vara möjligt att handla 15-minutersprodukter på dagen föremarknaderna inom EU.

Handel med 15-minutersprodukter på den finansiella marknaden

Marknadsaktörer använder derivatinstrument för finansiell prissäkring. Ett derivat är ett värdepapper kopplat till värdet på en underliggande tillgång, till exempel priset på dagen föremarknaden (spotpriset). Priset för derivat blir vad köpare och säljare tror att spotpriset blir i framtiden. Förfallotid på dessa derivat varierar från en dag upp till flera år. I dagsläget handlas energiderivat i megawattimmar (MWh) på den finansiella marknaden och avräknas på dagsbasis antingen varje dag under löptiden eller ackumulerad på avräkningsdag.

Handeln med derivat är finansiell. I nuläget handlas derivat i MWh-poster vilket i praktiken innebär att marknadsaktörer prissäkrar en mängd MWh oavsett vilken timme (eller kvarttimme) det är under dagen för avräkning.

Volym i derivatkontrakt beräknas som antal poster, till exempel i MWh, gånger antal timmar beroende på kontraktstyp (till exempel 8 760 timmar i årskontrakt). När dagen föremarknaden övergår till 15-minutersprodukter kan det teoretisk innebära att basstorlek i derivatprodukter kan bytas från MWh till MW-kvart. Men kontraktsvolymerna skulle bli oförändrade eftersom antal kvartar också skulle öka.

Fotnot: *För svensk del är planeringsområde detsamma som elområde. I exempelvis Tyskland som har flera TSO:er men ett elområde är det dock olika saker. Definitionen för planeringsområde i EU-regelverket om drift av elöverföringssystem i (SO) är: ett område inom vilket skyldigheterna för de systemansvariga för överföringssystem beträffande planering tillämpas till följd av driftrelaterade eller organisatoriska behov.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter