Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:56:41

De nordiska tillsynsmyndigheterna har kommenterat systemoperatörernas rapport om den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden

De nordiska tillsynsmyndigheterna har fått en rapport från de nordiska systemoperatörerna om genomförandet av den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden (FB-metoden). Rapporten innehåller en redovisning av systemoperatörernas parallelldrift av metoden jämfört med den nuvarande NTC-modellen.

Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga nordiska tillsynsmyndigheter har svarat systemoperatörerna (TSO) att den flödesbaserade metoden tycks fungera tillräckligt väl rent operativt, med hänsyn till var TSO:erna befinner sig i genomförandet av metoden. De nordiska tillsynsmyndigheterna (NRA) konstaterar samtidigt att det fortfarande kvarstår en hel del frågor utöver de krav som NRA:erna tidigare ställt på parallelldriften. Därför uppmanas TSO:erna att undersöka och utreda dessa frågor mer i detalj under de kommande sex månadernas parallelldrift.

Bakgrund

Den 12 juni 2023 fick NRA:erna en rapport från de nordiska TSO:erna om resultaten från den externa parallelldriften av den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden.

Rapporten är en del av processen för att implementera en metod för flödesbaserad kapacitetsberäkning, något som förordas som förstahandsval i EU-förordningen CACM artikel 20. Systemoperatörerna presenterade ett metodförslag 2017 och de nordiska tillsynsmyndigheterna godkände metoden 2018. Metoden ändrades vid två tillfällen under 2019 och 2020. I samband med godkännandeprocessen 2020 beslutade NRA:erna att införa en avrapportering innan de kvarstående sex månadernas parallelldrift kunde fortsätta.

Syftet med rapporteringen är att ge tillsynsmyndigheterna information för att kunna ta ställning till om den flödesbaserade kapacitetsberäkningen fungerar tillräckligt väl operativt i enlighet med den godkända metoden. Syftet är också att hålla marknadsaktörer informerade om implementeringsprocessen och är ett tillfälle för samtliga att lära sig om den nya kapacitetsberäkningen innan driftsättningen.

Simuleringarna visar att den nya flödesbaserade metoden påverkar elpriset

Rapporten är baserad på en utvärderingsperiod på tre månader. De simulerade resultaten visar positiv samhällsekonomisk nytta för Norden överlag i jämförelse med nuvarande kapacitetsberäkningsmetod. Däremot pekar utvärderingsperioden på en förändring i den samhällsekonomiska fördelningen mellan elområden i Norden och mellan aktörerna på elmarknaden. Under simuleringsperioden ger metoden ett ökat producentöverskott och flaskhalsintäkter samt minskat konsumentöverskott jämfört med dagens kapacitetsberäkningsmetod.

Enligt de simulerade resultaten skulle elpriset ha varit högre för svenska elkunder. Enligt rapporten beror detta främst på mer export från svenska elområden och att flödena ändras till följd av den regionala optimeringen som ligger till grund för den nya kapacitetsberäkningen. Detta leder till att mer flöden går till områden med högst pris, där välfärdsvinsterna blir som högst, vilket i sin tur kan driva upp priset för elområden som har lägre elpris.

Viktigt med transparens och fortsatt utredning av konsekvenser och förbättringar

Ei och övriga NRA:er betonar vikten av att TSO:erna fortsätter att noga utreda konsekvenserna av den nya metoden under den fortsatta parallelldriften. Vidare att det är viktigt att systemoperatörerna är öppna och transparenta med resultateten, och besvarar tillsynsmyndigheternas och aktörernas samtliga frågor kring FB-metoden. Transparensen är viktig för att samtliga marknadsaktörer ska kunna utvärdera och förstå den nya metoden. NRA:erna pekar också på ett antal specifika frågor som behöver utredas vidare.

Ei och övriga NRA:er kommer att fortsätta följa Svenska kraftnät och övriga nordiska systemoperatörers arbete med genomförandet av FB-metoden. Tillsynsmyndigheterna förutser att metoden kommer att behöva utvecklas och uppmanar därför TSO:erna att redan nu, parallellt med att metoden införs, utreda hur metoden kan förbättras.

Hela kommunikationen (på engelska) på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats..

Svenska kraftnäts information om rapporten som lämnades till Ei Länk till annan webbplats..

Den beslutade metoden (på engelska) Pdf, 747.6 kB..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter