Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:44:29

ACER avslår Svenska kraftnäts begäran om undantag från 70-procentsregeln för det öst-västliga flödet

ACER* har beslutat att avslå Svenska kraftnäts begäran om undantag från 70-procentsregeln. Det ansökta undantaget gäller för det öst-västliga flödet, alltså sammanlänkningarna mellan elområde Finland – Sverige 3 och Danmark 1 – Sverige 3. I beslutet om avslag pekar ACER på att tre nödvändiga villkor inte uppfylls.

Den 6 oktober 2021 ansökte Svenska kraftnät om undantag från 70-procentsregeln för år 2022. Undantagsansökan gällde det så kallade västkustsnittet, samt ett öst-västligt flöde i mellersta Sverige. Den 21 april beslöt Ei att det fanns skäl att ge Svenska kraftnät undantag för det öst-västliga flödet, men inte övriga delar.

Tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland motsatte sig undantaget och ärendet lämnades därför över till ACER för avgörande, enligt elmarknadsförordningen. Nu har ACER fattat beslut och avslagit Svenska kraftnäts begäran med motiveringen att Svenska Kraftnät inte angivit tillräckliga skäl för att få undantag från 70-procentsregeln.

Villkoren uppfylls inte för undantag

ACER grundar sitt beslut på att tre av de nödvändiga villkoren inte uppfylls för att få undantag från 70-procentsregeln.

ACER bedömer:

  • Att undantaget inte är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten.
  • Att ansökan inte uppgav lägsta kapacitetsmål.
  • Att ansökan inte redovisade vilken metodik som använts för att undvika diskriminering mellan intern och gränsöverskridande handel.

Länkar för mer information

Beslut: ACER Decision 17-2022 on Svenska kraftnät’s request for a derogation from the 70% requirement.pdf (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Nyhet på ACER:s webbplats: ACER has decided not to grant the Swedish TSO a derogation from the 70% requirement (acer.europa.eu) Länk till annan webbplats.

Tidigare nyhet om ärendet: ACER får avgöra om Svenska kraftnät ska få undantag från 70-procentsregeln (ei.se) Länk till annan webbplats.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Vad är 70-procentsregeln

Regeln enligt elmarknadsförordningen (EU 2019/943) säger att den systemansvarige för överföringssystem alltid ska tillgängliggöra minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten för marknadens aktörer.

Om det är nödvändigt av driftsäkerhetsskäl får dock tillsynsmyndigheten (Ei) medge undantag från kravet. Undantag kan ges för högst ett år i taget eller upp till högst två år, förutsatt att undantagets omfattning minskar avsevärt efter det första året.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter