Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:28:06

ACER får avgöra om Svenska kraftnät ska få undantag från 70-procentsregeln

Den 6 oktober 2021 ansökte Svenska kraftnät till Energimarknadsinspektionen (Ei) om undantag från kravet i elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 om att alltid tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapaciteten för marknadsaktörer. Undantagen omfattar år 2022 och gäller bland annat det så kallade västkustsnittet samt ett öst-västligt flöde som uppstått i mellersta Sverige. Ei har kommit fram till att det finns skäl att ge Svenska kraftnät undantag för det öst-västliga flödet, men inte övriga delar.

Detta står klart sedan Ei torsdagen den 21 april fattat beslut om Svenska kraftnäts ansökan om undantag. Det innebär att det blir ACER* som nu får avgöra om Svenska kraftnät slutligt ska få ett undantag från 70-procentsregeln för det öst-västliga flödet, det vill säga avseende sammanlänkningarna mellan elområde Finland – Sverige 3 och Danmark 1 – Sverige 3. Anledningen till att ACER ska göra den slutliga prövningen är att tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland motsätter sig ett sådant undantag, och då säger lagstiftningen att det blir ACER som får avgöra om undantag ska beviljas. Ei överlämnar därför Svenska kraftnäts ansökan i dessa delar till ACER.

Beräkningar av 70 procent

För att bedöma om det finns skäl för undantag har Ei haft att ta ställning till ett stort antal komplexa frågor, bland annat hur miniminivån 70 procent ska beräknas. I denna del har Ei tagit utgångspunkt i ACER:s rekommendationer och godtagit Svenska kraftnäts beräkningsmetod.

Ei avslår ansökan om undantag för de övriga sammanlänkningarna

Svenska kraftnät har ansökt om undantag även för sammanlänkningarna mellan elområde Danmark 2 – Sverige 4, Tyskland/Luxemburg – Sverige 4, Polen – Sverige 4 och Litauen – Sverige 4. Här har Svenska kraftnät haft undantag både 2020 och 2021. Ei konstaterar att Svenska kraftnät inte kunnat visa att man är i behov av undantag för 2022 eftersom man inte utnyttjat undantaget för dessa sammanlänkningar under 2021 och att en förbättring av förutsättningarna kan förväntas för varje år som går. Ei avslår därför ansökan i dessa delar.

Slutligen har Svenska kraftnät även begärt undantag från 70-procentsregeln för de svenska transmissionsnätsledningar som går mellan elområde Sverige 3 – Sverige 4 samt mellan Sverige 3 – Sverige 2. För sådana ledningar kan inte Svenska kraftnät få undantag, då 70-procentsregeln inte omfattar transmissionsnätsledningar inom Sverige.

Ei:s beslut om att avslå Svenska kraftnäts begäran kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping.

70-procentsregeln i korthet

Elmarknadsförordningens krav på 70 procent sammanlänkningskapacitet började gälla den 1 januari 2020. Regeln säger att den systemansvarige för överföringssystem (i detta fall Svenska kraftnät) alltid ska tillgängliggöra minst 70 procent av sammanlänkningskapaciteten för marknadens aktörer.

Om det är nödvändigt av driftsäkerhetsskäl får dock tillsynsmyndigheten (Ei) medge undantag från kravet. Undantag kan ges för högst ett år i taget eller upp till högst två år, förutsatt att undantagets omfattning minskar avsevärt efter det första året.

Här kan du ta del av Ei:s beslut i e-diariet: ärendenummer 2021-102881 Länk till annan webbplats..

Information om elområden.

Tidigare nyhet om Svenska kraftnäts ansökan om undantag.


Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter