Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:57:18

Kammarrätten har meddelat domar om intäktsramar – Ei:s oberoende poängteras

Idag meddelade Kammarrätten i Jönköping domar i målen som handlar om elnätsföretagens intäktsramar* för perioden 2020–2023. Kammarrättens domar innebär att intäktsramsförordningen och tidigare domstolsavgöranden inte ska tillämpas vid beräkning av elnätsföretagens avkastning. I domen poängteras Ei:s roll som oberoende tillsynsmyndighet.

Huvudfrågan i kammarrätten har varit om Ei hade rätt att tillämpa vissa bestämmelser i den så kallade intäktsramsförordningen. Reglerna i förordningen om beräkning av tillåten avkastning (kalkylränta) beslutades av regeringen 2018 och Ei tillämpade dessa när besluten om elnätsföretagens intäktsramar fattades för perioden 2020–2023. Elnätsföretagen har bland annat framfört att förordningens regler om beräkning av avkastning strider mot ellagen och mot elmarknadsdirektivet.

Genom dagens domar konstaterar kammarrätten att bestämmelsen om avkastning i ellagen aldrig har klarlagts genom praxis. Förordningen strider därför inte mot ellagen utan den kompletterar den väl. Däremot strider intäktsramsförordningen mot unionsrätten.

Det sistnämnda innebär enligt kammarrätten att metoden för beräkningen av kalkylräntan inte får fastställas genom en förordning och att besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023 som Ei fattade 2019, nu återförvisas till Ei.

Tidigare anvisning om kalkylränta upphävs

Domen innebär också att tidigare domstolsavgöranden inte ska vara vägledande vid beräkningen av avkastningen, eftersom det skulle strida mot Ei:s långtgående rätt till oberoende och exklusiva befogenheter.

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens tidigare anvisning om att kalkylräntan ska beräknas med framåtblickande, långsiktigt och stabilt perspektiv och med beaktande av nätföretagens regulatoriska risk.

Ei ska i stället agera inom de ramar som det unionsrättsliga regelverket ställer upp när avkastningen beräknas.

– Vi tycker att det är en välmotiverad och tydlig dom. Den poängterar Ei:s roll som oberoende tillsynsmyndighet enligt elmarknadsdirektivet. Domen innebär flera viktiga avgöranden som ger oss bra vägledning framöver, säger Tony Rosten, chef för Ei:s avdelning för nätreglering.

Till kammarrättens pressmeddelande och dom. Länk till annan webbplats.

Om elnätsreglering

Elnäten i Sverige är reglerade monopol. Det innebär att det bara är ett företag som får driva ett elnät i ett visst område eller på en viss linje.

Monopolet gör att elnätsföretag inte är utsatta för konkurrens. Verksamheterna omfattas därför av reglering. Enkelt förklarat innebär det att företagen får ta ut elnätsavgifter som täcker deras kostnader för drift och elnätsinvesteringar och dessutom ger en rimlig vinst.

Rent praktiskt rapporterar elnätsföretagen in en mängd uppgifter till Ei. Till exempel vilka kostnader de har för att driva företaget och vilka investeringar i näten de tänker göra under den närmaste fyraårsperioden. Utifrån dessa uppgifter räknar Ei ut företagets *intäktsram, det vill säga ett maxbelopp som de totala avgifterna inte får överstiga.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter