Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:18:23

Elnätsägare ska rapportera omdirigering till Ei – ligger ditt företag i startgroparna?

Enligt EU-regler som trädde i kraft 2020 ska elnätsägare som använder sig av omdirigering meddela det till Energimarknadsinspektionen (Ei) genom en årlig rapport. Ei tittar nu på rutinerna för hur rapporteringen ska gå till och uppmanar samtidigt elnätföretagen att se över om de omfattas av regelverket.

Reglerna om omdirigering finns i artikel 13 i förordning (EU) 2019/943 (elmarknadsförordningen). Där finns beskrivet att alla elnätsföretag som berörs av artikeln, det vill säga företag i Sverige som använder sig av omdirigering, ska lämna in en rapport till Ei minst en gång per år.

Ei ska i sin tur göra en sammanställning som ska offentliggöras och skickas vidare till ACER*.

Ei arbetar med de förberedelser som krävs för att kunna ta emot den här rapporteringen på ett effektivt och strukturerat sätt för att under 2022 offentliggöra och skicka den första rapporten till ACER.

– Vi tar gärna emot nätföretagens funderingar och medskick gällande den här rapporteringen. Vi är också intresserade av att veta mer om vilka aktörer som är i startgroparna att börja rapportera och om deras tidsplaner. Ei kommer att följa upp att alla som ska, rapporterar varje år, men inledningsvis har vi fokus på att få till en smidig process både för företagen som ska rapportera in till oss och för vår egen rapportering till ACER, säger Linda West, analytiker på Ei.

Viktigt att sätta sig in i regelverket

Ei vill uppmana företagen att sätta sig in i regelverket för att se om de berörs eller inte.

– I dagsläget har vi inga uppgifter om hur många elnätsföretag som berörs. Företagen behöver själva sätta sig in i regelverket för att se om de ska rapportera in dessa uppgifter till Ei eller inte, säger Linda West.

Enligt artikel 13 i elmarknadsförordningen ska den rapport som skickas in till Ei innehålla:

  • Utvecklingsnivån och effektiviteten hos marknadsbaserade mekanismer för omdirigering av produktionsanläggningar, energilagringsanläggningar och anläggningar för efterfrågeflexibilitet.
  • Skälen, volymerna i MWh och typen av produktionskälla som omfattas av omdirigering.
  • De åtgärder som vidtagits för att minska behovet av omdirigering nedåt avseende produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme i framtiden, inklusive investeringar i digitalisering av nätinfrastrukturen och i tjänster som ökar flexibiliteten.

Vad är omdirigering?

Omdirigering är en åtgärd som elnätsföretag kan använda för att undvika överbelastning av elnätet. Den definieras i elmarknadsförordningen som ”en åtgärd, inbegripet begränsning, av tilldelad kapacitet som aktiveras av en eller flera systemansvariga genom att ändra produktionsmönstret eller belastningsmönstret, eller båda, för att ändra fysiska flöden i elsystemet och minska en fysisk överbelastning eller på annat sätt säkerställa systemsäkerhet. ”

Praktiskt kan omdirigering ske genom att elnätsföretaget avtalar med producenter, eller förbrukare, om att ändra produktion och eller förbrukning så att elnätet avlastas.

Mer om reglerna kring rapportering gällande omdirigering finns att läsa i elmarknadsförordningen. Länk till annan webbplats.

Kontakta Ei

Vill du rapportera eller har du frågor eller medskick i arbetet kring rapportering av omdirigering är du välkommen att kontakta Ei via e-postlådan för omdirigering( se e-postadress längre ner i nyheten).

* ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Kontakt
Omdirigering
Grossistmarknader

016- 16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter