Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:01:04

Nytt regeringsuppdrag om revidering av Remit-förordningen

I slutet på februari 2024 fick Ei ett uppdrag av regeringen kring genomförandet av EU:s reviderade elmarknadslagstiftning. Nu ska Ei bedöma åtgärder som krävs och föreslå nödvändiga författningsförslag.

Regeringsuppdraget handlar om att bedöma vilka åtgärder som krävs för att genomföra nya krav om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (Remit-förordningen). Detta gäller enligt revideringen av Europaparlamentets och rådets förordning som kom den 25 oktober 2011 (EU) 1227/2011.

Ei ska lämna nödvändiga författningsförslag i de delar där genomförandet kräver ändringar i lag eller förordning. I uppdraget ingår även att inhämta kunskap från Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och berörda marknadsaktörer.

Utöver det kommer Ei även att utreda om Ei:s finansiering av arbetet med marknadsövervakning, tillsyn och registerhållning är ändamålsenlig med anledning av revideringen av Remit-förordningen. I de fall som bedöms vara lämpliga kommer Ei lämna förslag på ändringar av finansieringen.

− Revideringen av Remit-förordningen innebär en del nya skyldigheter för marknadsaktörer. Revideringen innebär också nya krav på att de nationella tillsynsmyndigheterna ska kunna använda sig av ett antal administrativa sanktioner, vilket Ei inte har möjlighet till i dagsläget, säger projektledare Emma Lahti.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 20 januari 2025.

Vad är Remit-förordningen?

Remit är en EU-förordning som trädde i kraft 2011. Syftet med förordningen är ökad integritet och transparens på energimarknaderna för el och naturgas i Europa.

Ei utför de uppgifter som tilldelas den nationella tillsynsmyndigheten enligt Remit och övervakar att förordningen och tillhörande rättsakter efterlevs. Övervakningen av grossistmarknaderna för el och gas sker genom att Ei bland annat granskar transaktionsdata. Datan samlas in av Acer, som är byrån för samarbete mellan EU:s energitillsynsmyndigheter.

Remit är en förkortning av det engelska namnet Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter