Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:13:21

Förlängning av nätkoncession

Även om nätkoncessioner i regel gäller tills vidare finns det situationer då de har en bestämd giltighetstid. Koncessionshavare som avser behålla ledningen behöver ansöka om förlängning innan den går ut.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som behöver förlänga giltighetstiden för en nätkoncession

Ansökan om förlängning av giltighetstid

Om en nätkoncession har en begränsad giltighetstid måste ni som nätkoncessionshavare ansöka om förlängning av nätkoncession. En ansökan om förlängning av nätkoncession ska ha kommit in till Ei 2 år innan tillståndet har gått ut .

Ni kan ansöka om tillfällig förlängning av nätkoncessionens giltighetstid om det finns särskilda skäl, vilket framgår av 2 kap 15 § ellagen. Ei kan då förlänga nätkoncessionen med oförändrade villkor och i högst 5 år.

Vad innebär giltighetstid och skyddstid

Nätkoncession för linje gäller som regel tills vidare. Från och med det datum som beslutet fattas gäller en skyddstid om 40 år. Först efter det kan nätkoncessionen bli föremål för omprövning. Det kan bli aktuellt om Ei, elnätsföretaget eller en motstående part anser att ledningens lämplighet behöver prövas på nytt.

Mer om omprövning av nätkoncession för linje

Om det finns särskilda skäl finns möjligheten att som sökande begära att en nätkoncession för linje ska gälla för en viss tid. Giltighetstiden får i ett sådant fall vara som längst 15 år.

Förlängning av en tidsbegränsad nätkoncession för linje

Om en nätkoncession meddelades innan ellagen ändrades den 1 juni 2013, var huvudregeln att koncessionen gällde som längst i 40 år. Därefter prövade Ei om nätkoncessionen kunde få förlängt tillstånd.

I och med lagändringen den 1 juni 2013 övergick vissa nätkoncessioner till att gälla tills vidare. Om ni har en ledning som inte övergick till att gälla tills vidare krävs att man söker en förnyad nätkoncession 2 år innan giltighetstiden löper ut. Om giltighetstiden löper ut innan en ansökan lämnas in, måste ni ansöka om ny nätkoncession.

Förlängd giltighetstid

En ansökan om förlängd giltighetstid liknar i nästan alla avseenden en nyansökan och samma krav ställs på en sådan ansökan.

Mer om ansökan om nätkoncession för linje

Skicka in ansökan

Enklast ansöker ni i e-tjänsten Dinkel. Mer om e-tjänsten

Det går också att mejla ansökan till registrator@ei.se eller skicka som brev.

Att ta bort en ledning när koncessionen löpt ut

Om ni vill ta bort en ledning vars koncession löpt ut måste ni ansöka till Ei om fastställande av återställningsåtgärder av koncessionen. Ni behöver invänta ett beslut om återställningsåtgärder innan ni kan börja med urkoppling och rivning.

Mer om återkallelse och återställningsåtgärder

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL