Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:30:39

Omprövning av nätkoncession för linje

Informationen vänder sig i första hand till elnätsföretag, myndigheter, länsstyrelser, kommuner eller andra parter som ser behov av att ompröva eller begära omprövning av en nätkoncession för linje.

När sker omprövning av nätkoncession för linje?

  • Ei kan på begäran av den som har koncessionen ompröva en nätkoncession för linje när skyddstiden löpt ut, det vill säga när det gått 40 år sedan ledningen fick tillstånd.
  • Ei kan också på eget initiativ inleda en omprövning av en nätkoncession, om vi tycker att det finns behov av att utreda ledningens lämplighet.
  • Kommuner och länsstyrelser kan ansöka om att Ei ska inleda omprövning av en nätkoncession.

Elnätsföretaget kan begära omprövning av den egna koncessionen

Ett elnätsföretag kan vilja tillskriva sig en ny skyddstid om 40 år, exempelvis om de planerar en större investering i kraftledningen.

För att Ei ska ompröva en nätkoncession måste det vara motiverat med hänsyn till de intressen som det står om i 2–4 kap. miljöbalken, eller något annat angeläget allmänt intresse. Mindre underhållsarbeten motiverar inte en omprövning utan ingår i de ordinarie skyldigheter man som nätkoncessionsinnehavare har.

Om Ei beslutar att inleda en omprövning, fungerar själva prövningen på samma sätt som när elnätsföretag ansöker om en ny nätkoncession för linje.

Ansöka om omprövning

Ett elnätsföretag eller annan part som vill få en ledning omprövad kan kontakta Ei med en ansökan. Ansökan ska innehålla:

  • uppgifter om vilken ledning det gäller (ange anläggningsnummer).
  • uppgifter om elnätsföretaget.
  • beskrivning av skälen för omprövningen.
  • en karta över den sträcka som ansökan avser.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Syftet med omprövningen

Syftet med omprövningen är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv drift av nätverksamheten.

Därför är omfattningen av ändringarna och underhållsåtgärderna viktiga för om det blir omprövning eller inte (se förarbetena till bestämmelsen, prop. 2012/13:70).

När en nätkoncession för linje omprövas, kan det leda till att kraftledningens sträckning, spänning eller villkor ändras.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL