Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:57:54

Återkallelse och återställningsåtgärder nätkoncession för linje

Om en ledning som har nätkoncession för linje inte längre behövs ska nätkoncessionen återkallas. Det är Ei som genom ett beslut återkallar nätkoncessionen. Då ska Ei även fastställa vilka återställningsåtgärder som nätföretaget ska genomföra med anledning av att ledningen inte längre behövs.

Sidan vänder sig till elnätsföretag som ska återkalla hela eller delar av en nätkoncession för linje, eller som ska genomföra återställnings­åtgärder i samband med rasering.

Om en ledning inte längre behövs

Som koncessionsinnehavare ska ni ansöka hos Ei om återkallelse av nätkoncession för ledningar eller ledningsnät som inte längre behövs. Det kan gälla hela eller delar av ledningen.

Ansökan om återkallelse av nätkoncession för linje

Ansökan om återkallelse ska innehålla:

 • beskrivning av varför ledningen inte längre behövs
 • karta som tydligt visar vilken ledning som ska raseras, läs mer om karta och GIS-fil
 • beskrivning av vilka delar den aktuella anläggningen består av, exempelvis fundament och kablar, samt vilka återställningsåtgärder som är aktuella för raseringen.

Om endast en del av en befintlig nätkoncession ska återkallas

Beskriv vilken eller vilka delar av ledningen som kvarstår av nätkoncessionen och skicka in en karta som tydligt visar dessa kvarvarande sträckningar.

Skicka in ansökan

Enklast ansöker ni om återkallelse i e-tjänsten Dinkel, mer om e-tjänsten.

Det går också att mejla ansökan till registrator@ei.se eller skicka som brev.

Ni måste få beslut om återkallelse innan ni börjar ta bort ledningen

Även om det rör sig om en ledning vars koncession löpt ut, måste ni invänta beslut från Ei om återställningsåtgärder.

Vilka återställningsåtgärder krävs?

I samband med beslut om återkallelse beslutar Ei också om vilka återställningsåtgärder som elnätsföretaget ska genomföra med anledning av att nätkoncessionen upphör.

Enligt ellagen ska nätkoncessionshavare ta bort ledningen och tillhörande anläggningsdelar i den utsträckning som krävs utifrån allmän eller enskild synpunkt. Ei:s utgångspunkt är att samtliga anläggningsdelar ska tas bort, om inte det finns skäl till att anläggningsdelarna kan lämnas kvar

Det är Ei som beslutar vilka återställningsåtgärder som ni ska genomföra. Om ni behöver tillträde till annans mark för dessa återställningsåtgärder kan Ei besluta om tillträde till marken under en viss tid.

Återställningsåtgärderna ska genomföras så att de orsakar så lite skada och intrång som möjligt.

Om ni behöver bygga en byggnad eller väg för att genomföra återställningsåtgärder behöver ni tillstånd från mark- och sakägare. Ni kan även beviljas tillstånd av Ei, men bara om återställningsåtgärderna inte kan genomföras utan byggnaden eller vägen.

Om ni ser behov av att lämna kvar anläggningsdelar

Även om Ei:s utgångsläge är att ni ska ta bort alla anläggningsdelar i samband med rasering gäller det inte om det på enskilda platser finns tydliga motstående platsspecifika intressen som överväger nyttan med återställningsåtgärderna.

Om ni ser behov av att lämna kvar delar behöver ni beskriva:

 • anläggningsdelarnas påverkan på den lokala miljön. Beskriv om anläggningsdelarna består av material som kan utgöra en risk eller skulle kunna påverka miljön (detta gäller oavsett material). Om det rör sig om en markkabel, beskriv om den innehåller exempelvis olja eller PCB
 • vilka risker som finns för att föroreningar sprids till ytvatten och grundvatten
 • vilken påverkan de kvarlämnade ledningsdelarna har på nuvarande och framtida markanvändning
 • det djup under markytan som eventuella kvarlämnade ledningsdelar ligger på. Ni behöver också motivera varför ni anser att detta djup är lämpligt
 • den lokala miljön längs ledningssträckningen. Ange om det finns platsspecifika motstående intressen som gör att man inte bör genomföra återställningsåtgärderna just där, till exempel känslig natur- och kulturmiljö.

Ni behöver redogöra för det som nämns i listan ovan oavsett om ansökan avser återkallelse av en nätkoncession eller när en koncession redan löpt ut. Tänk på att beskrivningarna ska vara platsspecifika. Med det menar vi att det ska gälla för just denna ledning och inte vara generella beskrivningar.

Om ni ser behov av att lämna kvar delar kan ni ta kontakt med lokala tillsynsmyndigheter. Om lokala tillsynsmyndigheter kommit fram till att anläggningsdelar kan lämnas kvar finns det sällan någon anledning för Ei att göra en annan bedömning.

Återkallelse av nätkoncession som inte längre behövs

Det kan uppstå situationer där en ledning fortsatt behövs men själva nätkoncessionen för ledningen inte längre behövs. Nätkoncessionen ska då återkallas.

Detta kan till exempel vara fallet i de situationer där en ledning som haft nätkoncession för linje kan drivas med stöd av en områdeskoncession. Det kan också vara så att en ledning som haft nätkoncession för linje övergår till att omfattas av undantagen i IKN-förordningen.

Mer om undantagen i IKN-förordningen

Ei ska se till att återkallelse sker och att återställningsåtgärder fastställs. Vanligtvis ansöker elnätsföretagen själva om återkallelse, ofta i samband med en ansökan om ny nätkoncession för en ersättande ledning. Ei brukar då handlägga återkallelse och återställningsåtgärder parallellt med nyansökan. Ei fattar då ett beslut om återkallelse eller återställningsåtgärder samtidigt som beslut om ny nätkoncession.

Ei kan även välja att besluta om återkallelse och återställning i efterhand, till exempel om det är bråttom med ansökan om ny nätkoncession.

Ibland framgår det inte i elnätsföretagets ansökan om ny nätkoncession att en befintlig nätkoncession behöver återkallas. Ei kan ta initiativ till att öppna ett sådant ärende, oavsett om nätkoncessionshavaren har ansökt om det själv eller inte.

Om återkallelse sker i samband med ny nätkoncession beslutar vi normalt att den gamla ledningen återkallas först när den nya ledningen tas i bruk.

Om det står klart att ledningen kan tas bort direkt, till exempel om ledningen redan tagits ur drift eller till och med redan rivits, så kan vi fatta beslut om att återkallelsen sker direkt vid beslutstillfället.

Vi kan även återkalla en nätkoncession för linje om elnätsföretaget inte har färdigställt en ledning i rätt tid om det visar sig att ledningen inte längre behövs.

Fastställande av återställningsåtgärder

Oftast fastställer Ei vilka återställningsåtgärder som ni ska vidta i samband med beslut om återkallelse.

Det finns dock situationer där fastställandet av återställningsåtgärder sker i separat ärende. Så blir fallet när giltighetstiden för en koncession har löpt ut.

Om ni vill ta bort en ledning vars koncession löpt ut måste ni ansöka till Ei om fastställande av återställningsåtgärder av koncessionen. Ni måste sedan invänta ett beslut innan ni kan börja med urkoppling och rivning.

Ei ska fastställa återställningsåtgärder när:

 • anläggningen eller del av ledningen inte längre får användas
 • koncessionen helt eller delvis har upphört att gälla
 • när ett elnätsföretag har fått tillstånd att ändra en nätkoncession för linje och behöver rasera ledning i samband med det.

Återställningsåtgärderna ska göras i den utsträckning som behövs från allmän eller enskild synpunkt.

Mer om förlängd färdigställandetid

Rasering i samband med ändring av nätkoncession för linje

Ni behöver inte skicka in en ansökan om återkallelse vid ändring av nätkoncession för linje.

Om det är aktuellt att genomföra en rasering av ledning i samband med ändringen, fastställer Ei återställningsåtgärder i ett separat beslut.

Även om ni inte behöver ansöka om återkallelse, är det viktigt att ni beskriver raseringen i er ansökan om ändring.

Mer om ansökan om ändring av nätkoncession för linje

Återkallelse

I 2 kap. 49 § ellagen framgår när en nätkoncession ska återkallas:

En nätkoncession ska återkallas helt eller delvis, om:

 1. en ledning eller ett ledningsnät som omfattas av koncessionen inte längre behövs för en säker elförsörjning,
 2. koncessionen inte längre behövs för att bygga eller använda den ledning som omfattas av koncessionen,
 3. staten, med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, löser in den eller de ledningar som omfattas av koncessionen, eller
 4. koncessionen avser en utlandsförbindelse och nätkoncessionshavaren inte längre är ett transmissionsnätsföretag eller en juridisk person där ett sådant företag har ett bestämmande inflytande.

I samma kapitel, 19 §, framgår att vid prövning av en ansökan om nätkoncession med anledning av en återkallelse av en nätkoncession enligt 49 § p. 3 eller p. 4 ska inte 12–15, 17 eller 18 §§ tillämpas.

Av 50 § samma kapitel framgår att nätkoncession för linje får återkallas helt eller delvis, om nätkoncessionshavaren inte har färdigställt en ledning i rätt tid (2 kap. 50 § ellagen ).

Återställningsåtgärder

En nätkoncessionshavare ska ta bort en ledning med tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning i den utsträckningen:

 1. som behövs från allmän eller enskild synpunkt, och
 2. som ledningen inte längre får användas
  a) sedan nätkoncessionen helt eller delvis upphört att gälla, eller
  b) till följd av ett beslut om ändring av nätkoncessionen enligt 27 eller 28 §.
  (51 § 2 kap. ellagen)

I samband med att en nätkoncession upphör eller ändras ska nätmyndigheten besluta vilka återställningsåtgärder som ska vidtas av nätkoncessionshavaren enligt 51 §. (52 § 2 kap. ellagen)

Om en starkströmsledning har byggts utan den nätkoncession som behövs för ledningen, får nätmyndigheten förelägga ledningens innehavare att ta bort ledningen med tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning, om det behövs från allmän eller enskild synpunkt. (53 § 2 kap. ellagen)

Om en skyldighet enligt 51 eller 53 § inte fullgörs, får nätmyndigheten

 1. förelägga den som är skyldig att vidta återställningsåtgärder att fullgöra skyldigheten, eller
 2. besluta att sådana åtgärder ska vidtas på den åtgärdsskyldiges bekostnad.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Ett beslut om att åtgärderna ska vidtas på den åtgärdsskyldiges bekostnad får verkställas. (§ 2 kap. 54 § ellagen).

Om någon annans mark behöver tas i anspråk för sådana återställningsåtgärder som avses i 51 eller 53 §, får nätmyndigheten besluta att tillträde till marken ska lämnas under viss tid.

Återställningsåtgärderna ska utföras så att de orsakar så lite skada och intrång som möjligt.

En byggnad får uppföras eller en väg byggas endast om markens ägare och den som har nyttjanderätt eller servitut avseende marken samtyckt till det eller nätmyndigheten lämnat tillstånd till åtgärden. Tillstånd får lämnas endast om återställningsåtgärderna inte kan vidtas utan byggnaden eller vägen. (2 kap. 55 § ellagen).

Om återställningsåtgärder som avses i 51 eller 53 § orsakar skada eller intrång, ska den som vidtar åtgärderna betala ersättning för detta.

Talan om ersättning väcks vid den mark- och miljödomstol inom vars område marken eller större delen av den ligger. (2 kap. 56 § ellagen).

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL