Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:05:41

Syfte med ledningen

När elnätsföretaget ansöker om nätkoncession för linje till Energimarknadsinspektionen (Ei) ska det tydligt framgå vilka behov ledningen ska uppfylla, eller vilka problem den ska lösa.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Beskrivningen av syftet med ledningen ska göra det möjligt för Ei att bedöma om ledningen är lämplig från allmän synpunkt. Ei ska se till att ledningen behövs ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Det här ska ingå i er beskrivning av syftet

Ni ska beskriva vad som är målet med er planerade ledning. Beroende på vad som är relevant i ert ärende kan ni behöva ta hänsyn till hur er ledning påverkar:

 • överföringskapacitet
 • driftsäkerhet
 • nätförlust
 • elmarknadsnytta.

Försök att uppskatta de ekonomiska effekterna i möjligaste mån. Ni väga de positiva effekterna mot de samhällsekonomiska kostnader som uppkommer i samband med ledningen.

Om elmarknadsnytta, nätförluster och driftsäkerhet, samt lagstöd

Överföringskapacitet

Beroende på hur en ledning är dimensionerad klarar den av att överföra olika mycket el. En ny ledning bör klara av det effektbehov som finns men också eventuella prognosticerade ökade effektbehov. Om överföringskapaciteten inte motsvaras av effektbehovet så ska ni motivera den tillkommande kapaciteten, till exempel genom att beskriva funktionskrav, leveranssäkerhet eller dylikt. De prognoser som ligger till grund för eventuella ökade behov ska vara väl underbyggda och även dessa ska redovisas.

Mer om teknisk beskrivning

Elmarknadsnytta

En ledning kan möjliggöra att el från ett lågprisområde exporteras till ett högprisområde och kan därmed ersätta dyrare produktion. Det innebär en ökad elmarknadsnytta eftersom befintliga produktionsresurser kan användas mer effektivt och kunder med högre betalningsvilja kan nås.

Nätförluster

Med nätförluster avses de förluster som uppstår i överföringen av el och definieras som skillnaden mellan hur mycket el som matas in och hur mycket som tas ut från nätet.

Driftsäkerhet

Med driftsäkerhet avses elnätets förmåga att klara oförutsedda fel vid normaldrift, så att elleveranserna inte påverkas, eller påverkas så lite som möjligt. Om ledningen syftar till att öka driftsäkerheten bör ni redovisa på vilket sätt, exempelvis genom ökad leveranssäkerhet eller redundans, elkvalitet eller annat. Det bör även framgå varför ni behöver öka driftsäkerheten.

Ellagen

 • 12 § En nätkoncession får beviljas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt. (2021:741).
 • 13 § En nätkoncession för linje får endast om det finns särskilda skäl beviljas för en ledning som är avsedd för spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de koncessionsområden utan en lägsta tillåtna spänning som berörs av ledningen. Lag (2021:741).

Förordning om nätkoncession för linje

5 § En ansökan om nätkoncession för linje ska innehålla:

 • uppgifter om vilket överföringsbehov som ledningen avser att tillgodose
 • uppgift om ledningens spänning
 • de särskilda skäl som åberopas, om ledningens spänning inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen
 • en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken kommer att iakttas
 • en uppgift om vilka alternativa ledningssträckningar som sökanden har undersökt.

Om ledningen syftar till att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges. Av ansökan ska det då även framgå vilken belastning som befintliga ledningar tål och om det finns behov av ytterligare ledningsutbyggnad med anledning av den ledning som ansökan avser.

6 § Sökanden ska, utöver det som anges i 5 §, lämna in:

 • den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 17 § andra stycket 2 eller 3 ellagen (1997:857)
 • en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, vilken bland annat ska innehålla en ritning över ledningens konstruktion och anslutning till en produktionsanläggning, station eller befintlig ledning
 • en kostnadsberäkning
 • en karta över ledningens föreslagna sträckning
 • bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av särskild rätt till de fastigheter som ledningen ska dras fram över eller av fastigheter som på något annat sätt berörs av anläggningen
 • uppgifter om vilka överenskommelser som har träffats om upplåtelse av mark för ledningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser.

Sökanden ska lämna in en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, om ledningen ingår i ett transmissionsnät.

Med en bestyrkt förteckning jämställs ett elektroniskt dokument som har undertecknats med en elektronisk underskrift.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL