Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 18:40:43

Teknisk beskrivning

Elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje ska lämna en teknisk beskrivning till Energimarknadsinspektionen (Ei). Innehållet i den tekniska beskrivningen varierar något beroende på teknikval.

Denna information riktar sig i första hand till de elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Ansökan ska innehålla en relevant teknisk beskrivning med följande uppgifter:

  • generell information om ledningen
  • tekniska uppgifter för teknikval luftledning eller
  • tekniska uppgifter för teknikval markkabel och sjökabel.

Ni behöver inte sammanställa de tekniska uppgifterna i ett eget dokument utan uppgifterna kan framgå av exempelvis miljökonsekvensbeskrivningen.

Generell information för ledningar

Konstruktionsspänning och nominell spänning

Ange i ansökan den spänning som ni konstruerar ledningen för samt den nominella spänningen vid driftsättning.

Om ansökan avser en befintlig ledning ska ni ange den konstruktionsspänning och den nominella spänning som ni redan använder för ledningen.

Om ni planerar att höja spänningen ska ni också ange det och vad det får för konsekvenser. Uppgiften om konstruktions­spänning är bindande och begränsar linjekoncessionens omfattning.

Effektbehov och överföringskapacitet

Ni ska också beskriva den maximala effekt som ni preliminärt bedömer att ledningen kommer att överföra med nuvarande effektbehov och vid normaldrift. Samt den överföringskapacitet som ni planerar att dimensionera ledningen för. Beskrivningen ska omfatta en bedömning av hur effektbehovet kommer att utvecklas över tid.

Om överföringskapaciteten inte motsvaras av effektbehovet ska den tillkommande kapaciteten motiveras, till exempel genom att beskriva funktionskrav, leveranssäkerhet eller dylikt. Uppgifter om effektbehov och funktionskrav kan Ei remittera till bland annat kommun och länsstyrelse.

Anslutningspunkter

Ange vilken start- och slutpunkt ledningen ska ha. Det kan vara vid en station, en befintlig ledning eller vid en produktionsanläggning.

Om ledningen ansluter till en befintlig ledning behöver ni ange den geografiska platsen för anslutningen, till exempel i form av koordinater.

Om ledningens start- eller slutpunkt är vid gränsen för en områdeskoncession ska ni uppge den geografiska platsen där ledningen slutar med till exempel koordinater. Uppgifterna begränsar ledningens omfattning.

Det ska också framgå om det finns en station alternativt påstick för effektuttag eller effektinmatning, eller om ni planerar en sådan. Ei behöver uppgifterna för att kunna bedöma om ledningen tillhör en eller flera anläggningar.

Tvärsnittsareor

Beskriv vilken tvärsnittsarea och vilket ledarmaterial ni preliminärt bedömer att ni kommer behöva använda för att uppnå den överföringskapacitet som ni har valt för ledningen.

Om ni använder olika tekniska lösningar i ledningen ska ni beskriva tvärsnittsarea och ledarmaterial för de olika tekniklösningarna. Ni ska även motivera varför ni har valt den aktuella tvärsnittsarean.

Systemjordning

Ange information om typ av systemjordning, direktjordad eller jordad på annat sätt (indirekt jordad). Uppgifter om elsäkerhet remitteras till Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats.

Förstärkning av befintliga ledningar

Om ledningen syftar till att förstärka befintliga ledningar ska ni ange det i er ansökan. Av ansökan ska det då även framgå vilken belastning som befintliga ledningar tål och om det finns behov av ytterligare ledningsutbyggnad med anledning av den ledning som ansökan avser.

Övrigt

Beskrivningar av de olika teknikvalen ska i vissa fall inkludera en kostnadsberäkning. Mer information finns på sidan om alternativredovisning

Om ansökan gäller en befintlig ledning bör uppgift om ledningens ålder, vilket år den togs i drift, och ledningens tekniska livslängd lämnas.

Tekniska uppgifter för teknikval luftledning

Stolpkonstruktion och fasernas placering

Det ska finnas med en beskrivning av vilka typer av stolpar, fundament och stagförankringar ni kommer att använda. Samt var ni kan komma att placera dessa i förhållande till olika samhällsintressen, naturvärden och kulturvärden.

Beskrivningen ska även omfatta följande uppgifter:

  • stolphöjd
  • ledningsgatans bredd och arbetsområdets utsträckning vid nybyggnation
  • fasernas konfiguration
  • avstånd mellan faserna
  • typ av isolatorer.

Ni kan använda principskisser för att illustrera beskrivningen.

Ei använder uppgifter om fasernas placering bland annat för att bedöma påverkan på fåglar och för att bedöma möjligheten till magnetfältssänkande åtgärder.

Uppgifter om stolpar med en höjd på mer än 20 meter över mark remitterar Ei till Luftfartsverket (LVF) Länk till annan webbplats..

Om ni inte kan bestämma vilken stolpkonstruktion ni ska använda, eller något annat av ovanstående, innan detaljprojekteringen ska ni beskriva vilka alternativ som kan bli aktuella att använda. Ei kommer då att basera miljöprövningen på det alternativ som ger störst miljöpåverkan.

Tekniska uppgifter för teknikval markkabel och sjökabel

Förläggningsmetod och konstruktion

Beskriva vilken förläggningsmetod som ni ska använda vid olika mark- och bottentyper samt vid passager av olika samhällsintressen, naturvärden och kulturvärden.

Beskrivningen ska även omfatta uppgifter om ledningsgatans bredd och arbetsområdets utsträckning vid nybyggnation samt schaktets bredd och djup. Ni kan använda principskisser för att illustrera beskrivningen.

Ni ska även ange antal förband och om förbanden funktionellt tillhör en eller flera ledningar. Uppgifter om antal ledningar använder Ei för att tilldela anläggningsnummer vid beslut.

Om ni inte kan bestämma förläggningsmetoder eller något annat av ovanstående innan detaljprojekteringen ska ni beskriva vilka alternativ ni kan komma att använda. Ei kommer då att basera miljöprövningen på det alternativ som ger störst miljöpåverkan.

Mer information

Att er ansökan ska innehålla tekniska uppgifter framgår bland annat av 5–6 §§ i förordning om nätkoncession (2021:808) Länk till annan webbplats..

Lagar och regler om koncessioner

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL