Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:07:57

Ei fortsätter arbetet med att ta fram en ny metod för el- och gasnätsregleringen

Den 1 november publicerades utredningen ”Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät” på regeringens webbplats. I utredningen föreslås flera förändringar av befintlig reglering av el- och gasnät. Även om inga beslut har fattats om ett förändrat regelverk, har Energimarknadsinspektionen (Ei) påbörjat arbetet med att se över regleringen av el- och gasnätsföretag.

Utredningens syfte var att se över reglerna för de avgifter som el- och gasnätsföretagen tar ut för att ge tillgång till nät och annan infrastruktur.

– Vi tycker att förslagen i utredningen är bra och vi hoppas att utredningen kommer att leda till ett nytt regelverk. Vi ser ett stort behov av att lagstiftningen gällande elnätsföretagens och gasnätsföretagens intäktsramar utvecklas. Nu väntar vi på regeringens ställningstagande, men för att vara redo inför en ny lagstiftning arbetar vi redan med frågeställningarna, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei.

Incitament och värdering av anläggningar i fokus

Ei har identifierat flera områden av regleringen som behöver utredas inför kommande tillsynsperiod. Det handlar bland annat om att se över metoden som används för att värdera nätföretagens anläggningar, parametrar i kalkylräntan och incitamenten i regleringen.

Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar

Ei kommer att se över incitamenten i regleringen. Syftet är att modernisera regleringen och främja kostnadseffektiva lösningar, något som kan skapa förutsättningar för energiomställningen.

Inriktningen är att ge nätföretagen incitament att arbeta med att effektivisera hela nätverksamhetens kostnadsmassa, både kapitalkostnader och löpande kostnader. Det ska vara gynnsamt för nätföretagen att, där det är motiverat, använda sig av andra lösningar än traditionella nätinvesteringar. Det kan till exempel handla om användande av flexibilitetstjänster. Det skulle innebära att nätföretagen får incitament att optimera mellan olika lösningsalternativ och bidra till nya och alternativa lösningar som på sikt är mer kostnadseffektiva än traditionella investeringar i näten.

Värderingen av anläggningar ska spegla företagens faktiska kostnader

Ei har sedan tidigare identifierat flera svagheter med den så kallade kapacitetsbevarande principen, som innebär att företagens anläggningar värderas till nuanskaffningsvärden, det vill säga marknadsvärden som speglar vad det kostar att köpa motsvarande anläggningar idag.

Om anläggningarnas marknadsvärde är högre eller lägre än verkligt anskaffningsvärde leder det till en avkastning som antingen är för hög eller låg även om nivån på kalkylräntan är rimlig. Det har under många år varit stor skillnad mellan prisutvecklingen på elnätskomponenter och den allmänna inflationen, vilket har lett till att nätföretagen överkompenserats i förhållande till sina faktiska kostnader.

Ei har intentionen att byta metod för värdering av anläggningar till en förmögenhetsbevarande princip som utgår ifrån anskaffningsvärden och ger kostnadstäckning för anläggningens faktiska investeringskostnad. Frågan har utretts under en längre tid och kommer även fortsättningsvis vara prioriterad.

En ny metod för att värdera kapitalbasen gör också att parametrar och metod för att beräkna kalkylräntan behöver ses över.

Går att följa arbetet på ei.se

Intresset för el- och gasnätsreglering och för de avgifter som sedan når kunderna är stort, både från el- och gasnätsföretag och från kunderna.

För att alla intressenter ska ha samma möjligheter att följa Ei:s arbete med att utveckla el- och gasnätsregleringen kommer remisser, inbjudningar till seminarier och eventuella ställningstaganden att publiceras på Ei:s webbplats på sidan Intäktsramar elnät och gasnät – en sida som går att prenumerera på för att få de senaste uppdateringana.

– I arbetet med en ny metod för reglering kommer vi att inhämta information och synpunkter från nätföretag, kundföreträdare och andra berörda aktörer. Vår ambition är att under hösten erbjuda ett antal tillfällen där intressenter får möjlighet att komma med inspel till arbetet. Mer information om detta kommer att publiceras på Ei:s webbplats, där även remisser och andra dokument som vi önskar synpunkter, på kommer att publiceras, säger Tommy Johansson.

Kontakt
Förhandsreglering el
Energisystem

016-16 27 00

Förhandsreglering naturgas
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL