Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Projekbild

Förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden

I mars 2024 fick Ei i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning. Uppdraget ska genomföras i två steg, och ska redovisas i februari och december 2025.

2024-05-29 20:47:11

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Regeringen har gett Ei i uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning.

Vid genomförandet av uppdraget ska Ei utgå från rapporten Genomlysning av fjärrvärmemarknaden – En analys av kundskyddet som vi lämnade till regeringen i slutet av januari 2024.

Ei ska i ett första steg

  • utreda och genomföra åtgärder för fjärrvärmeföretag och kundkollektiv, för att öka kundernas kännedom om rättigheter enligt fjärrvärmelagen
  • utreda och genomföra åtgärder för fjärrvärmeföretag och kundkollektiv, som stärker kunderna i en förhandlingssituation
  • utifrån det reviderade energieffektiviseringsdirektivet utreda hur det reglerade tillträdet för tredje part fungerar, i syfte att förbättra potentialen för nyttjande av spillvärme.

Det första steget ska redovisas till regeringen senast den 26 februari 2025.

Ei ska i ett andra steg

  • utreda och lämna förslag på åtgärder för att öka tydligheten och transparensen av pris- och avgiftsstrukturerna samt ge förslag på förändringar av dessa
  • utreda och lämna förslag på hur uttrycket förhandling kan definieras i fjärrvärmelagen, med beaktande av resultaten i uppdragets första steg
  • brett analysera, utvärdera och föreslå åtgärder för att stärka och utveckla de forum som finns för fjärrvärmeföretag och kunder, bland annat Prisdialogen och Fjärrvärmenämnden, liksom analysera och utvärdera alternativ till de nuvarande lösningarna för kundskydd
  • brett analysera och utvärdera möjliga risker kopplade till behoven av reinvesteringar i och förstärkningar av fjärrvärmenäten samt vid behov föreslå åtgärder, exempelvis krav på och utformning av investeringsplaner.

Vi ska inom ramen för uppdragets andra del lämna nödvändiga författningsförslag. Denna del ska redovisas till regeringen senast den 12 december 2025.

I uppdraget ska vi föra dialog med Konkurrensverket och Energimyndigheten samt inhämta synpunkter från andra berörda parter, exempelvis Fjärrvärmenämndens experter.

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl när vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Hussein Abdirisak
Projektledare

016-542 91 63

Rebecca Lyxell
Projektledare

016-542 91 39