Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:06:22

Genomlysning av fjärrvärmemarknaden Ei PM2024:01

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Under 2022 och 2023 har fjärrvärmeföretag genomfört kraftiga prishöjningar för fjärrvärme runtom i landet. Fjärrvärmekunderna har reagerat starkt på prishöjningarna. Antalet anmälningar till Energimarknadsinspektionen (Ei) och antalet ansökningar om medling till Fjärrvärmenämnden har ökat markant. Ei har mot denna bakgrund valt att göra en genomlysning av fjärrvärmemarknaden med ett särskilt fokus på kundskyddet i nuvarande regelverk. Resultatet av genomlysningen presenteras i denna promemoria. Promemorian avslutas med att ge förslag på möjliga åtgärder för att stärka kundskyddet som myndigheten ser som intressanta för vidare diskussion med kundföreträdare och branschföreträdare. Denna genomlysning av fjärrvärmemarknaden är tänkt att vara en utgångspunkt för en diskussion om hur kundskyddet på fjärrvärmemarknaden kan förbättras, och även andra åtgärder än vad som presenteras här kan komma att bli aktuella för vidare utredning i ett nästa steg. Du kan även ta del av två konsultrapporter där Ei har gett Sweco AB i uppgift att genomföra analys och Enkätfabriken har genomfört en kundundersökning av fjärrvärmemarknaden.
Analys av fjärrvärmemarknaden - Sweco AB och Kundundersökning av fjärrvärmemarknaden - Enkätfabriken