Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:12:18

Övervakning av förbud enligt REMIT på den europeiska elmarknaden

Nyligen bötfälldes ett bulgariskt elhandelsföretag av den Bulgariska energitillsynsmyndigheten (EWRC) på 84 486 euro för att ha brutit mot förbudet om otillbörlig marknadspåverkan på intradagsmarknaden för el. Det är det första beslutet om sanktion enligt Remit-förordningen under 2023 inom EU.

Enligt den bulgariska tillsynsmyndigheten har företaget under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2022, bedrivit otillbörlig marknadspåverkan i form av ”layering” och ”spoofing” vilket innebär att en aktör lägger en order som aktören inte har för avsikt att utföra och som därmed skapar vilseledande signaler till marknaden. (Mer om vad layering och spoofing innebär: ACER Guidance Note 1/2019 Layering and Spoofing )  Länk till annan webbplats.

Med hjälp av dessa fiktiva försäljningsordrar lyckades elhandelsföretaget uppnå en kortsiktig sänkning av priset på vissa grossistenergiprodukter på den bulgariska intradagsmarknaden. På så sätt skapade elhandelsföretaget ett intryck av att elpriset skulle fortsätta att sjunka och detta fick då andra marknadsaktörer att sälja el till lägre priser än de annars skulle har gjort.

Efter den kortsiktiga prissänkningen avbröt elhandelsföretaget sedan sina säljordrar och gjorde köptransaktioner till lägre priser som genererade att elhandelsföretaget kunde köpa el till lägre elpris och vilket resulterade i en lägre elkostnad, vilket får betraktas som en omotiverad vinst.

På ACER:s webbplats finns en tabell som ger en översikt över beslut och sanktioner inom EU kopplade till överträdelser av REMIT Länk till annan webbplats..

Ei övervakar den svenska marknaden

Ei övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk. För Sveriges räkning har Ei tillsyn över grossistmarknaderna för energi och granskar inom ramen för detta bland annat att bestämmelserna om förbud mot insiderhandel respektive otillbörlig marknadspåverkan följs, enligt REMIT och EU-förordningen om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna (Transparensförordningen).

Ei samarbetar med EU-myndigheten ACER*, de nominella elmarknadsoperatörer som driver handelsplattformarna (så kallade elbörser) och andra europeiska länders tillsynsmyndigheter i övervakningen av både den fysiska och finansiella el- och gasmarknaden.

Så här går övervakningen till

Ei övervakar kontinuerligt grossistmarknaderna för el och gas utifrån REMIT-förordningen. ACER granskar inrapporterade transaktioner och rapporterar till Ei om de i sin övervakning uppmärksammar misstänkta transaktioner som berör Sverige. Ei tar också emot rapporter om misstänkta transaktioner från marknadsplatserna som utför handel med grossistenergiprodukter. Att ACER och marknadsplatserna väljer att uppmärksamma en nationell tillsynsmyndighet på en transaktion innebär i sig inte att en överträdelse av REMIT-förordningen skett. Det är en upplysning om att transaktionen avviker i någon form och bör granskas ytterligare av tillsynsmyndigheten för att säkerställa att brott mot REMIT-förordningen inte har skett.

När Ei får information om en misstänkt överträdelse bedömer Ei om en överträdelse av regelverket kan ha skett. Utredningarna av misstänkta överträdelser av REMIT-förordningen inkluderar ofta insamling och analys av information och data från ett flertal olika källor. I de fall Ei finner anledning att anta att en överträdelse av REMIT-förordningen har begåtts informerar myndigheten Ekobrottsmyndigheten och lämnar över ärendet dit. Läs mer om vår marknadsövervakning i Ei:s promemoria Marknadsövervakning 2022.

Kontakt
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL