Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:38:48

Här sammanfattas Ei:s marknadsövervakning 2021

Ett av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att övervaka så att det inte förekommer insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi. Nu finns en sammanfattning av det arbete som Ei utförde inom området under 2021.

De regelverk som styr Ei:s tillsyn över energimarknaderna är transparensförordningen och REMIT-förordningen. Kort beskrivet ska transparensförordningen se till att alla aktörer på marknaden har samma tillgång till information. REMIT-förordningen ska i sin tur förhindra insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

Färre REMIT-ärenden, fler granskningar enligt transparensförordningen

Nu har Ei sammanfattat förra årets arbete i en promemoria. Där går det bland annat att läsa om att antalet ärenden om misstänkta överträdelser av REMIT-förordningen varit något färre än året innan. När det gäller tillsyn enligt transparensförordningen har Ei däremot granskat något fler marknadsmeddelanden än 2020.

Övrig marknadsövervakning

I Ei:s marknadsövervakning ingår även att övervaka tillgänglig kapacitet för handel mellan elområden på dagenföre- och intradagsmarknaden. Ett krav enligt elmarknadsförordningen är bland annat att 70 procent av sammanlänkningskapaciteten ska vara tillgänglig för marknadsaktörer, vilket är ett område som Ei granskar löpande.

Under året har även ett digitalt seminarium om REMIT arrangerats tillsammans med de danska, norska och finska tillsynsmyndigheterna för energi. Seminariet fokuserade på REMIT-förordningen och på ACER:s vägledning inom området, ACER Guidance on the application of REMIT.

Promemorian Marknadsövervakning 2021 (Ei PM2022:03) finns att läsa i sin helhet på ei.se.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL