Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:30:16

Marknadsövervakning 2021 Ei PM2022:03

En del av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att övervaka de svenska energimarknaderna för att säkerställa att aktörerna följer de regler som gäller på grossistmarknaden. Ei har tillsyn över grossistmarknaderna för energi och granskar inom ramen för detta bland annat att bestämmelserna om förbud mot insiderhandel respektive otillbörlig marknadspåverkan följs, liksom olika rapporteringsskyldigheter och skyldigheten att offentliggöra insiderinformation. Ei granskar också att reglerna om transparens iakttas av elmarknadernas aktörer. Detta ska sammantaget leda till en mer välfungerande grossistmarknad för el. Den här promemorian har tagits fram av för att informera om vårt uppdrag och vår övervakning av grossistmarknaden för energi under 2021. Vi beskriver några av de bestämmelser som ligger till grund för marknadsövervakningen samt hur år 2021 såg ut utifrån ett marknads­övervakningsperspektiv. Promemorian innehåller även ett urval av statistik över Ei:s ärenden inom detta område under 2021.