Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:04:34

Förhandsmedgivande nätkoncession för linje

Som elnätsföretag kan ni ansöka om ett förhandsmedgivande om att bygga en ledning, transformator- eller kopplingsstation innan Energimarknadsinspektionen (Ei) har fattat beslut om nätkoncession för linje.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Det finns möjlighet att få ett förhandsmedgivande om att bygga en ledning, transformator- eller kopplingsstation innan ni har fått en nätkoncession. Enligt ellagen krävs särskilda skäl för ett sådant förhandsmedgivande.

Ledning med förhandsmedgivande får användas högst 3 år

När en ledning som meddelats ett förhandsmedgivande är färdig att tas i bruk får ledningen användas under högst 3 år i avvaktan på beslut om nätkoncession.

Att bygga med förhandsmedgivande innebär ett risktagande

Ni som får ett förhandsmedgivande för en ledning får bygga ledningen, men måste ändå ansöka om nätkoncession för linje. Tänk på att förhands­medgivande innebär inte något ställningstagande i koncessions­prövningen.

Om Ei avslår ansökan om nätkoncession måste ledningen rivas och marken återställas. Det är därför alltid förenat med risker att använda sig av ett förhandsmedgivande.

Ansökan om förhandsmedgivande

Ansökan om förhandsmedgivande ska bland annat innehålla en beskrivning av de särskilda skäl som ni anser finns och en karta.

Av 8 § förordningen (2021:808) om nätkoncession framgår fullständig information om vad en ansökan om förhandsmedgivande ska innehålla.

Mer om karta

Förutsättningar för att få ett förhandsmedgivande

För att Ei ska kunna bevilja ett förhandsmedgivande krävs det att det finns särskilda skäl.

Ett förhandsmedgivande ska gälla situationer där det finns ett särskilt angeläget behov av att bygga och använda en ledning eller en station innan Ei har fattat beslut om nätkoncession.

Av förarbetena till ellagen (prop. 1996/97:36 s. 122) framgår att särskilda skäl kan finnas till exempel när en stor industrikund har etablerats och snabbt måste bli ansluten till nätet för att få el till driften eller om elnätsföretaget av driftsskäl snabbt måste förstärka nätet. Dessa exempel är dock inte fullständiga.

Vid prövningen av ansökan om förhandsmedgivande gör Ei en samlad bedömning av situationen och tar ställning till om särskilda skäl för förhandsmedgivande finns.

Ei kan besluta om att ett förhandsmedgivande ska gälla omedelbart. Om ni ansöker om att förhandsmedgivandet ska gälla omedelbart ska ni visa att byggandet eller driften av anläggningen har liten betydelse för motstående intressen.

Liten tidsvinst med ett förhandsmedgivande

Behov av förhandsmedgivande kan finnas när en ledning eller en station måste byggas snabbt. Men även en ansökan om förhandsmedgivande måste handläggas av Ei, vilket tar tid.

I många fall kan ett förhandsmedgivande innebära en ganska liten tidsvinst jämfört med en ansökan om nätkoncession.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL