Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:59:35

Ärende 2023-104223

Nätkoncession för linje för en 420 kV ledning från Ekhyddan till Nybro, återförvisat ärende

Energimarknadsinspektionen (Ei) beviljade den 21 december 2022 Svenska kraftnäts ansökan om att bygga och använda en 420 kV luftledning från Ekhyddan till Nybro i Oskarshamns, Högsby, Mönsterås och Nybro kommuner, Kalmar län. Beslutet överklagades till regeringen som då beslutade att återförvisa ansökan till Ei för vidare handläggning. Anledningen till att Ei återigen skickar ut ansökan på remiss är för att berörda sakägare och kommuner ska få möjlighet att yttra sig över de nya uppgifter som Svenska kraftnät skickat in om påverkan på skyddade arter.

Senaste dag för yttrande

2024-02-08

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.