Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:47:00

Ärende 2023-104201

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda två kraftledningar (nätkoncession för linje).

Ansökan avser två 132 kV luftledningar från Nässe station till ny station Hamre, i Sollefteå Kommun, Västernorrlands län.

Senaste dag för yttrande

[2024-06-27]

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.