Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:54:50

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar - delrapport - Ei R2014:02

Rådet och Europeiska kommissionen har beslutat om PCI-förordningen, som har till syfte att integrera de inre marknaderna för el, gas och olja samt att säkra försörjningstryggheten för dessa energikällor. Genom förordningen införs en särskilt reglerad tillståndsprocess, genom vilken man kan ansöka om tillstånd för så kallade projekt av gemensamt intresse. Förordningen inför regler som underlättar för och ger fördelar till projekt av gemensamt intresse. Bland annat ska handläggningen av tillståndsärenden utföras skyndsamt med hög prioritering över
andra infrastrukturärenden. I den här första delrapporten lämnar Energimarknadsinspektionen (Ei) förslag på åtgärder som inte kräver lagändringar. Här kan du även ta del av slutrapporten Ei R2014:10.