Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:24:51

Nytt regeringsuppdrag med fokus på norra Sverige

Norra Sverige och den industriomställning med tillhörande investeringar som just nu sker, är fokus för Energimarknadsinspektionens (Ei:s) nya regeringsuppdrag.

I regleringsbrevet för 2024 har Ei fått i uppdrag att föra dialog med aktörer som är verksamma i Norrbottens och Västerbottens län. Ei ska bidra med kunskap om elmarknadens regelverk, och om det behövs, lämna förslag som utvecklar regelverket, för att främja nyindustrialiseringen i Norra Sverige. Ei ska också främja integrering av flexibilitet i relevanta projekt så att processerna kring anslutning till elnätet och abonnemangsökning blir effektiva.

– Regeringsuppdraget innebär att Ei ska ta en aktiv roll, att vi ska vara med i diskussionerna och fånga upp om det finns oklarheter eller frågetecken kring regelverket som i sin tur gör att utvecklingen hämmas eller står still, säger Marielle Lahti, expert på Ei och projektledare för regeringsuppdraget.

Vara med i diskussioner och bidra med kunskap om regelverket

För att lyckas med uppdraget kommer dialog med aktörerna vara avgörande och diskussioner med industriföretag, energiproducenter, aggregatorer, elnätsföretag, länsstyrelser, regioner och andra myndigheter kommer därför ha en central roll.

Genom att skapa utrymme för och aktivt delta i dialogerna hoppas Ei kunna identifiera vilka behov av klargörande och eventuell regelutveckling som finns för att exempelvis anslutningsprocesser ska bli mer effektiva, och på det viset underlätta för investeringar och elektrifiering.

– Vår prioritet nu är att träffa så många aktörer som möjligt i Norrbottens och Västerbottens län för att sätta oss in i aktuella projekt och höra vilka utmaningar och möjligheter som de ser nu och framåt. Vi har redan träffat några och vi har fler möten inbokade, säger Marielle Lahti.

Efterlyser projekt

En del i uppdraget är att Ei kan vara ett stöd i projekt där det råder oklarheter kring regelverket. Vilka projekt det kommer att handla om återstår att se.

– Nu samlar vi in information och vi vill gärna att företag, elnätsföretag eller andra aktörer som har projekt på gång där elmarknadens regelverk känns oklara hör av sig till oss, så att vi får en bild av vilka eventuella problem eller hinder som finns, säger Marielle Lahti.

Kontakt

Är du aktör i Norrbottens eller Västerbottens län och har ett projekt som du vill diskutera med elmarknadsexperter på Ei? Kontakta oss gärna via e-postadressen för uppdrag Norra Sverige, se kontaktkort längre ner på sidan.

Allmän handling

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Om allmänna handlingar.

Så här beskrivs uppdraget från regeringen i Ei:s regleringsbrev för 2024

Energimarknadsinspektionen ska genomföra pilotprojektet Norra Sverige där myndigheten skapar en plattform för dialog om elmarknadens regelverk med regionalt verksamma aktörer samt främjar hur flexibilitet kan integreras i relevanta projekt utifrån nyindustrialiseringen i Norrbottens och Västerbottens län så att anslutning till elnätet eller abonnemangsökning blir effektiv och underlättar investeringar för elektrifieringen och den gröna omställningen. Myndigheten ska löpande identifiera behov av regelutveckling. Ei:s regleringsbrev 2024 Länk till annan webbplats..

Kontakt
Pilotprojekt Norra Sverige

016- 16 27 00 (Ei:s växel)

Fler nyheter