Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 21:23:03

Ei uppmanar ägare av kraftverk och större förbrukningsanläggningar att säkerställa att reglerna följs

Är du kraftverksägare eller ägare av en större förbrukningsanläggning? Då är det viktigt att du och din organisation har koll på REMIT-förordningen och Transparensförordningen. Även om vissa uppgifter sköts via avtal med annan aktör är det alltid ägarens ansvar att se till att reglerna följs.

Utifrån dialog som Energimarknadsinspektionen (Ei) har haft med ägare av kraftverk och större förbrukningsanläggningar har det framkommit att det kan finnas kunskapsluckor hos aktörerna när det gäller krav som ställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi Länk till annan webbplats. (REMIT-förordningen), och Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna Länk till annan webbplats. (Transparensförordningen).

Bland annat har det framkommit att ägare som själva inte är balansansvariga inte alltid är medvetna om vilka krav i REMIT-förordningen och Transparensförordningen som de själva behöver hantera. En del av dessa uppgifter kan i praktiken skötas av balansansvarig efter avtal. Ägaren är emellertid alltid ansvarig för att säkerställa att överträdelser av regelverken inte sker.

Viktigt med kunskap och rutiner

Även om en aktör har ett avtal med en annan part för rapportering kan det finnas information som behöver offentliggöras som enbart ägaren själv har tillgång till (där ägaren är primärägare till informationen). Därmed behöver ägaren ha god kunskap om regelverken och ha rutiner för att information hanteras på ett korrekt sätt.

I vissa fall kan det vara aktuellt med kunskapshöjande åtgärder och i andra fall kan det även finnas behov att anpassa organisationen för att kunna följa regelverken.

REMIT-förordningen

Regelverket ställer ett antal krav på marknadsaktörer. Ei har fått indikationer på att vissa kraftverksägare kan behöva arbeta mer aktivt med

  • Artikel 3: Förbud mot insiderhandel
  • Artikel 4: Skyldighet att offentliggöra insiderinformation
  • Artikel 5: Förbud mot otillbörlig marknadspåverkan

Kraven i artikel 4 kan behöva hanteras organisatoriskt på ett sådant sätt att personal finns tillgänglig för publicering av information när en situation uppstår. Det är inte bara otillgängligheter som behöver offentliggöras. Även exempelvis ägarens beslut angående avställningar, investeringar, avvecklingar med mera kan anses vara insiderinformation som kräver hantering enligt regelverket.

Det kan finnas behov av interna utbildningsinsatser om artikel 3 och artikel 5 samt löpande kontroller av sina handlares ageranden. Även om en ägare använder sig av en annan marknadsaktör för handel och balanshållning har ägaren fortfarande ett ansvar för att reglerna efterlevs.

Transparensförordningen

Regelverket ställer ett antal krav på marknadsaktörer. Ei har fått indikationer på att vissa ägare behöver arbeta mer aktivt med

  • Artikel 7: Information avseende otillgängligheten av förbrukningsenheter
  • Artikel 15: Information avseende otillgängligheten av produktionsenheter och produktionsanläggningar

Transparensförordningen kräver att information som ska offentliggöras enligt regelverket ska publiceras så snart som möjligt, senast inom en timme efter att beslutet avseende den planerade otillgängligheten fattas eller förändringen av den faktiska tillgängligheten äger rum.

Kraftverk och förbrukningsägare med anläggningar som kan behöva meddela sin otillgänglighet behöver därmed ha en organisation som kan hantera dessa meddelanden till marknaden inom en timme från det att en tillgänglighet ändras. Detta gäller både vid planerad otillgänglighet, där ett beslut tas på förhand, samt vid oplanerad otillgänglighet som kan inträffa när som helst på dygnet. En ägare till en eller flera rapporteringspliktiga anläggningar behöver därmed säkerställa att otillgängligheter kan meddelas när de uppstår.

Om inte den egna organisationen ansvarar för dessa meddelanden måste det säkerställas att den aktör som hanterar dessa har tillgång till all information som krävs och i rätt tid. Även om det finns ett avtal med en annan aktör angående rapportering är det alltid ägaren som är ansvarig att regelverken följs.

Uppmaning från Ei

Samtliga ägare till anläggningar som omfattas av REMIT-förordningen och/eller Transparensförordningen behöver vara införstådda med vilka krav som ställs i regelverken.

Ei uppmanar alla ägare till produktionsanläggningar och större förbrukningsanläggningar på grossistmarknaderna för energi att se till att kunskap om dessa regelverk upprätthålls inom den egna organisationen.

Ei rekommenderar också alla balansansvariga att informera sina balansansvarskunder om vilka regelverk som behöver följas samt klargöra vardera parts ansvar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL