Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:33:44

Marknadsövervakning 2020 – nu finns en sammanfattning

Ett av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppdrag är att övervaka så att det inte förekommer insiderhandel eller marknadsmanipulation på de svenska grossistmarknaderna för energi. Nu finns en sammanfattning av det arbete som Ei utförde inom området under 2020.

De regelverk som styr Ei:s tillsyn över energimarknaderna är transparensförordningen och REMIT-förordningen. Kort beskrivet ska transparensförordningen se till att alla aktörer på marknaden har samma tillgång till information. REMIT-förordningen ska i sin tur förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation.

Övervakning enligt REMIT-förordningen

Under 2020 har det kommit in något fler ärenden om misstänkta överträdelser av REMIT-förordningen jämfört med 2019. Det behöver dock inte bero på att det har skett fler överträdelser. Det kan även bero på att ACER* och marknadsplatserna har haft mer resurser till sin övervakning eller ökat effektiviteten i sin marknadsövervakning och därmed anmält fler misstänkta överträdelser.

Granskning enligt transparensförordningen

Under 2020 har Ei manuellt granskat 1946 marknadsmeddelanden enligt transparensförordningen, vilket är ungefär lika många som året innan. Antalet granskade meddelanden som inte uppfyllde kraven i transparensförordningen var något färre under 2020 än under 2019, vilket är en positiv utveckling.

Övervakning av tillgänglig kapacitet

I Ei:s marknadsövervakning ingår även att dagligen övervaka tillgänglig kapacitet för handel mellan elområden på dagenföre- och intradagsmarknaden.

Ett av kraven i elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 (artikel 16) är att 70 procent av sammanlänkningskapaciteten ska vara tillgänglig för marknadsaktörerna. Kravet började gälla den 1 januari 2020. Ei granskar därför löpande att den överföringskapacitet som tilldelats marknaden uppfyller detta krav.

Ei godkände den 17 december 2020 att Svenska kraftnät får göra undantag från kravet att tillgängliggöra 70 procents sammanlänkningskapacitet på några sammanlänkningar. Undantaget gäller mellan elområdesgränserna Danmark 1–Sverige 3, Danmark 2–Sverige 4, Tyskland–Sverige 4, Polen–Sverige 4 och Litauen–Sverige 4. Beslutet gäller för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 eller till den tidigare tidpunkt då undantaget att tillgängliggöra 70 procents sammanlänkningskapacitet inte längre är nödvändigt för att upprätthålla driftssäkerheten. Ei:s beslut om undantag.

Promemorian

Ei:s promemoria Marknadsövervakning 2020.

*The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL