Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 13:29:39

Ärende 2024-100314

Karlstads El- och Stadsnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en 132 kV ledning i mark från Karlstad Västra Mottagningsstation (KVM) till en planerad, ännu ej uppförd, 130 kV-station i Karlstad, Värmlands län.

Senaste dag för yttrande

[2024-08-29]

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.