Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Överlämnat till regeringen 1 oktober 2020

Fotografi som visar vy över storstad och energianvändande samhälle.

Kapacitetsutmaningen i elnätet

I oktober 2019 fick Ei i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i elnäten. Ei skulle utreda omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, analysera hur problematiken sett ut över tid samt analysera möjliga lösningar. Rapporten överlämnades till regeringen den 1 oktober 2020.

2024-06-21 03:20:09

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Ei fick i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i elnäten ur flera perspektiv. Bland annat skulle Ei titta på ansvar och roller kopplade till problem med nätkapacitetsbrist, undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera möjliga lösningar kopplade till de problem som identifieras.

Senast den 1 oktober 2020 skulle Ei redovisa uppdraget till regeringen.

I uppdraget ingick att:

  • Utreda berörda aktörers ansvar och roller kopplat till problem med kapacitetsbrist i elnäten samt om det finns behov tydliggöra nätkoncessionsinnehavares ansvar gentemot befintliga kunder och eventuellt om det finns behov vidta andra åtgärder. Energimarknadsinspektionen ska om det finns behov också föreslå samhällsekonomiskt motiverade förändringar i regelverk eller andra åtgärder. Vidare ska Energimarknadsinspektionen analysera förutsättningarna för elnätsföretag att kontraktera kapacitet för en längre tid än en tillsynsperiod.
  • Kartlägga i vilken omfattning planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbrister i elnäten.
  • Kartlägga i vilken omfattning produktionsreserver, åtgärder på förbrukarsidan eller andra åtgärder får användas för att mildra effekterna av nätkapacitetsbrist, samt undersöka hur ett system av så kallade flexibilitetsmarknader på lokal, regional och nationell nivå kan utformas på ett effektivt sätt.
  • Bedöma i vilken mån åtgärder kan och får vidtas i kapacitetstilldelningen på utlandsförbindelser och vilken påverkan de skulle kunna ha på lokal nätkapacitet.
  • Analysera hur förfrågningar om nyanslutningar av förbrukning ska hanteras vid nätkapacitetsproblem och om det kan finnas skäl att införa någon form av prioritetsordning för olika typer av anläggningar och funktioner.
  • Analysera om planering och drift av stamnätet genom det s.k. n-1-kriteriet kan uppnås på ett mer effektivt sätt för ett bättre utnyttjande av elnätet, utan att leveranssäkerheten påverkas negativt.
  • Analysera om det är samhällsekonomiskt effektivt att använda åtgärderna enligt ovan, hur de påverkar svensk konkurrenskraft och hur det i så fall påverkar elmarknadens funktionssätt samt om åtgärderna är förenliga med EU-rätten.
  • Bedöma hur föreslagna åtgärder bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

I projektet genomfördes en rad kommunikationsaktiviteter. Du kan läsa mer om olika aktiviteter under Nyheter här på projektsidan. Uppdraget till Ei från regeringen Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl när vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Registratur

016-16 27 07