Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Avslutat

Illustration som med olika symboler som visar elstolpar, el och elmarknadshubb.

Elhandlarcentrisk marknadsmodell och hubb – fortsatt regelutveckling

Projektet är avslutat. Frågor kopplade till elmarknadshubb och elhandlarcentrisk modell hanteras i Ei:s ordinarie arbete.

2024-07-19 17:49:23

Nyheter, information och nedladdningsbara dokument som rör projektet

Nyheter

Mer om projektet

Regeringen gav Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att utreda och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att möjliggöra införandet av en central informationshanteringsmodell på den svenska elmarknaden. I uppdraget ingick att se över de förslag som Ei lämnat i rapporten Enklare för kunden (Ei R2013:09) och vid behov föreslå ändringar av förslagen i rapporten.

2014 lämnade Ei förslag till övergripande ramverk för en modell för informationshantering (Ei R2014:16), som bedömdes vara mest lämplig för framtida svenska förhållanden. I uppdraget skulle lämplig ansvarsfördelning mellan elmarknadens aktörer föreslås samt rekommendationer i vilken omfattning modellen skulle vara reglerad.

Ei har också lämnat en rapport som presenterar förslag till lagändringar för att införa en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgör navet i informationsutbytet mellan
elmarknadens parter (Ei R2017:05). Den nya marknadsmodellen innebär att elhandlaren blir kundens huvudsakliga kontaktpunkt i de flesta ärenden som berör den egna elleveransen.

Det innebär också att kundens relation och kommunikation med nätägaren minskar jämfört med dagens situation. Elmarknaden blir därmed mer lik andra marknader, där kunden i huvudsak kommunicerar med den aktör som
kunden själv valt. Kunden får därmed större makt över sin situation och kan i högre utsträckning byta bort exempelvis en elhandlare med en dåligt fungerande kundtjänst. Förslagen bidrar också till att förbättra förutsättningarna för konkurrens mellan elhandlare.

Införandet av en grossistmodell och en elmarknadshubb innebär den största förändringen av elmarknaden sedan avregleringen 1996. Förändringarna kommer att engagera hela branschen under flera år framöver och bidrar till stor samhällsekonomisk nytta samtidigt som vardagen för kunderna förenklas.

Mer information

Enklare för kunden Ei R2013:09 Pdf, 1.5 MB.

Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R 2014:16 Pdf, 1.9 MB.

Ny modell för elmarknaden Ei R2017:05 Pdf, 2.2 MB.

Här kan du läsa mer på ei.se

Är du intresserad av att följa Ei:s arbete?

Prenumerera gärna på den här projektsidan. Då får du mejl när vi lägger upp något nytt.

Gå till sidan hantera prenumeration

Dokument

Här hittar du alla nedladdningbara dokument som rör projektet.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Hör gärna av dig!

Sabine Haim

016-16 25 98

Marie Larsson
Jurist

016-16 27 21