Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:37:45

Ärende 2023-103921

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om en nätkoncession för område med en högsta tillåten spänning om 72,5 kV (konstruktionsspänning) för mark- och sjökablar och 24 kV (konstruktionsspänning) för luftledningar.

Senaste dag för yttrande

2024-05-24

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.