Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:19:31

Förslag till finansiering av Svenska kraftnäts planering Ei R2024:04

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att, med utgångspunkt i Regeringskansliets promemoria Översyn av myndigheters uppgifter och ansvar inom energiområdet – delrapport Svenska kraftnät (KN2023/04160), analysera och komplettera promemorians förslag med författningsförslag som innebär att de föreslagna uppgifterna kan finansieras med intäkter från nätverksamheten.I denna promemoria analyserar Ei hur, och i vilken utsträckning, utredningens förslag kan finansieras med nätavgifter. Ei lämnar också förslag till hur ellagen (1997:857) kan ändras för att en sådan finansiering ska vara möjlig.