Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:33:06

Ekonomiska uppgifter - elnät

Här finns statistik om elnätsföretagens ekonomi. Statistiken baseras på elnätsföretagens årsrapporter som rapporterats in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Varje år rapporterar Sveriges elnätsföretag in ekonomiska uppgifter om sin verksamhet till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei sammanställer och publicerar sedan uppgifterna från företagens årsrapporter.

Årsrapportens ekonomiska uppgifter består av resultaträkning, balansräkning, noter och tilläggsupplysningar samt en särskild rapport. Samtliga elnätföretags ekonomiska uppgifter för åren 2017–2022 återfinns i statistikfilerna.

I filen Balansräkning skulder och eget kapital återfinns uppgifter om företagens eget kapital, avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder med mera.

I Balansräkning tillgångar återfinns uppgifter om nätföretagens tillgångar uppdelade på olika tillgångsslag, däribland eldistributionsanläggningar och mätare, byggnader och mark. Dessa uppgifter används för att beräkna företagets kapitalbas, som i sin tur används i beräkningen av företagens intäktsramar. Resultaträkning är den del av ett företags ekonomiska redovisning där årets intäkter och kostnader anges.

I Särskilda rapporten – ekonomisk data återfinns uppgifter om företagens intäkter från abonnemang, kostnader för abonnemang till överliggande nät och inköpt energi för att täcka nätförluster, samt andra kostnader relaterade till driften av nätet.

I dokumentet tabellförklaringar kan du läsa mer om vilka poster företagen rapporterar och vad de kallas.

Uppgifterna används som underlag till Ei:s beslut om elnätsföretagens intäktsramar. Uppgifterna används även som underlag vid Ei:s tillsyn

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL