Årsrapportens ekonomiska uppgifter består av resultaträkning, balansräkning, noter och tilläggsupplysningar samt en särskild rapport. Samtliga elnätföretags ekonomiska uppgifter för åren 2014–2019 återfinns i statistikfilerna.

I filen Balansräkning skulder och eget kapital återfinns uppgifter om företagens eget kapital, avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder m.m. I Balansräkning tillgångar återfinns uppgifter om nätföretagens tillgångar uppdelade på olika tillgångsslag, däribland eldistributionsanläggningar och mätare, byggnader och mark. Dessa uppgifter används för att beräkna företagets kapitalbas, som i sin tur används i beräkningen av företagens intäktsramar. Resultaträkning är den del av ett företags ekonomiska redovisning där årets intäkter och kostnader anges.

I Särskilda rapporten – ekonomisk data återfinns uppgifter om företagens intäkter från abonnemang, kostnader för abonnemang till överliggande nät och inköpt energi för att täcka nätförluster, samt andra kostnader relaterade till driften av nätet. I dokumentet Tabellförklaringar kan du läsa mer om vilka poster företagen rapporterar och vad de kallas.

Uppgifterna används som underlag till Ei:s beslut om elnätsföretagens intäktsramar. Uppgifterna används även som underlag vid Ei:s tillsyn

Statistik

Statistiken är i Excelformat och baseras på de uppgifter som elnätsföretagen rapporterat till Ei. Se Tabellförklaringar för mer information om de poster företagen rapporterar.

Lokalnäten 2014-2019

Regionnäten 2014-2019

Inrapporterade poster