Vi arbetar löpande med tillgänglighet för att rätta till de brister som finns i våra digitala kanaler. Målet är att vår webbplats ei.se ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

För närvarande uppfyller Energimarknadsinspektionens webbplats (www.ei.se) och våra digitala tjänster som vi länkar till från webbplatsen delvis lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig service. Vi är medvetna om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 nivå AA fullt ut. 

Rapportera synpunkter och brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. 

Kontakta oss om du upplever brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är betydelsefull information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. 

Brister i tillgänglighet

Just nu pågår ett arbete med att förnya ei.se och 2021 lanserar vi en ny webb. Vi arbetar för att uppfylla gällande tillgänglighetskrav WCAG 2.1 nivå AA i samband med det. Tills vidare redovisar vi brister på nuvarande webb på ett övergripande plan. 

  • Visa funktioner är svåra att använda med skärmläsare (1.3.1 A)
  • Kontrasten är för svag (1.4.3 AA)
  • Inmatningsfält saknar beskrivning (3.3.2 AA)
  • Webbplatsen är svår att använda utan javaskript (1.3.1 AA)
  • Länkar identifieras enbart med färg och otillräckliga beskrivningar (1.4.1 A)
  • Rubriknivåer följer inte korrekt hierarki (2.10.1 AAA)
  • Bilder saknar alt-text (2.4.4 A)

Otillgängliga dokument

Information som finns publicerad i dokument efter den 23 september 2018 ska uppfylla tillgänglighetskraven. En hel del information på ei.se finns publicerad i dokument, framför allt i pdf-dokument, men också i andra filformat. Vissa av dokumenten är tillgänglighetsanpassade men inte alla och vi arbetar även med detta område för att så långt det är möjligt tillhandahålla tillgänglighetsanpassade dokument på vår webb.

Filmer

Vi är medvetna om att innehållet i några av våra filmer inte går att ta till sig för personer med hörsel- eller synskada.

Texter som är svåra att förstå

Vi arbetar aktivt med klarspråk på Ei. Det finns dock ibland långa och komplicerade texter i våra digitala kanaler, och vanligtvis hanterar dessa texter komplexa ämnen och vänder sig till personer med god kunskap inom ämnet. 

Webbplatsen länkar till andra digitala system

På vår webbplats länkar vi till e-tjänster och egna system som till exempel e-diarium, Elpriskollen, leveranssäkerhetsportalen och företagens inrapporteringssystem. Vi är medvetna om att alla våra digitala system inte är fullt tillgängliga och vi kommer inte att hinna göra dem fullt tillgängliga till den 23 september 2020.

Kontakta oss gärna om du hindras från att ta del av vår digitala service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av ei.se utifrån resultat av automatiskt granskningsverktyg. Bedömningen gjordes den 29 november 2019. Redogörelsen uppdaterades den 29 juni 2020.