Ärendet har en relativt lång historia. 2009 gav Ei tillstånd för ledningen, men beslutet överklagades till regeringen av ett flertal berörda markägare och LRF. År 2013 upphävde regeringen Ei:s beslut och återförvisade ärendet till Ei för ny handläggning. Orsaken var att regeringen ansåg att det var viktigt att även Jordbruksverket yttrade sig i frågan.

Ny bedömning

Nu har Ei tagit ett nytt beslut i ärendet och bedömningen efter att även Jordbruksverket yttrar sig är att Eon inte får tillstånd för ledningen.

Liksom i all koncessionsprövning grundar Ei sitt beslut på bestämmelserna i miljöbalken och ellagen.

- Eftersom den aktuella marken har ett stort allmänintresse och goda förutsättningar för odling av specialgrödor så är den särskilt skyddsvärd. En luftledning skulle innebära ett intrång som gör det svårare att bevattna marken, vilket i sin tur medför stora ekonomiska förluster för markägarna, säger Ulrica Andersson, analytiker på Ei.

Bästa möjliga teknik

I sitt beslut skriver Ei också att det i det här fallet finns möjligt att bygga ledningen i ett markkabelutförande som tar annan mark i anspråk. En markkabel skulle bli dyrare än att bygga en luftledning, men det måste ställas mot det intrång som en luftledning innebär och mot det ekonomiska bortfall som sker om inte jordbruksmarken kan brukas fullt ut.

- När vi har bedömt ansökan så anser vi inte att en luftledning uppfyller försiktighetsprincipens krav på bästa möjliga teknik, säger Ulrica Andersson.

Nej till luftledning över skyddsvärd jordbruksmark

by , https://ei.se, 2016-12-11 11:26:30

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att avslå Eons ansökan om tillstånd att bygga en luftledning från Rinkaby till Kristianstad i Skåne. Ledningen innebär ett alltför stort intrång på den bördiga jordbruksmarken i området, eftersom ledningsstolpar bland annat skulle försvåra bevattningen av marken.

Ärendet har en relativt lång historia. 2009 gav Ei tillstånd för ledningen, men beslutet överklagades till regeringen av ett flertal berörda markägare och LRF. År 2013 upphävde regeringen Ei:s beslut och återförvisade ärendet till Ei för ny handläggning. Orsaken var att regeringen ansåg att det var viktigt att även Jordbruksverket yttrade sig i frågan.

Ny bedömning

Nu har Ei tagit ett nytt beslut i ärendet och bedömningen efter att även Jordbruksverket yttrar sig är att Eon inte får tillstånd för ledningen.

Liksom i all koncessionsprövning grundar Ei sitt beslut på bestämmelserna i miljöbalken och ellagen.

- Eftersom den aktuella marken har ett stort allmänintresse och goda förutsättningar för odling av specialgrödor så är den särskilt skyddsvärd. En luftledning skulle innebära ett intrång som gör det svårare att bevattna marken, vilket i sin tur medför stora ekonomiska förluster för markägarna, säger Ulrica Andersson, analytiker på Ei.

Bästa möjliga teknik

I sitt beslut skriver Ei också att det i det här fallet finns möjligt att bygga ledningen i ett markkabelutförande som tar annan mark i anspråk. En markkabel skulle bli dyrare än att bygga en luftledning, men det måste ställas mot det intrång som en luftledning innebär och mot det ekonomiska bortfall som sker om inte jordbruksmarken kan brukas fullt ut.

- När vi har bedömt ansökan så anser vi inte att en luftledning uppfyller försiktighetsprincipens krav på bästa möjliga teknik, säger Ulrica Andersson.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.