Ei ska analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets nya direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och lämna författningsförslag i de delar där genomförandet kräver bestämmelser i lag eller förordning. I uppdraget ingår också att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och nya EU-förordningarna elhandelsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen. 

Enligt uppdraget ska Energimarknadsinspektionen:

  • lämna en fullständig konsekvensbedömning och en jämförelsetabell som redovisar hur EU-lagstiftningen föreslås genomföras i nationell lagstiftning,
  • vid genomförandet på lämpligt sätt ta tillvara de kunskaper som finns hos Svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten,
  • på lämpligt sätt inhämta synpunkter från elmarknadens aktörer, till exempel genom referensgrupper,
  • beakta genomförandet av närliggande bestämmelser och även beakta de förslag som lämnas i utredningsbetänkandet vad gäller översynen av regelverket för nätkoncessioner, som ska redovisas senast den 10 juni 2019.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 29 november 2019.

Länkar

Uppdraget till Energimarknadsinspektionen (pdf 1 MB)

Prenumerera gärna på vår projektsida

Vill du följa regeringsuppdraget kan du anmäla dig som prenumerant på Ei:s projektsida om genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet. 

Här hittar du projektsidan

Ei får nytt regeringsuppdrag - genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet

by , https://ei.se, 2019-02-21 11:40:06

Torsdagen den 14 februari beslutade regeringen att ge Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att ta fram författningsförslag för genomförande av det nya omarbetade elmarknadsdirektivet.

Ei ska analysera vilka åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets nya direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och lämna författningsförslag i de delar där genomförandet kräver bestämmelser i lag eller förordning. I uppdraget ingår också att analysera vilka åtgärder som krävs i Sverige i anslutning till de omarbetade och nya EU-förordningarna elhandelsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen. 

Enligt uppdraget ska Energimarknadsinspektionen:

  • lämna en fullständig konsekvensbedömning och en jämförelsetabell som redovisar hur EU-lagstiftningen föreslås genomföras i nationell lagstiftning,
  • vid genomförandet på lämpligt sätt ta tillvara de kunskaper som finns hos Svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten,
  • på lämpligt sätt inhämta synpunkter från elmarknadens aktörer, till exempel genom referensgrupper,
  • beakta genomförandet av närliggande bestämmelser och även beakta de förslag som lämnas i utredningsbetänkandet vad gäller översynen av regelverket för nätkoncessioner, som ska redovisas senast den 10 juni 2019.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 29 november 2019.

Länkar

Uppdraget till Energimarknadsinspektionen

Prenumerera gärna på vår projektsida

Vill du följa regeringsuppdraget kan du anmäla dig som prenumerant på Ei:s projektsida om genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet. 

Här hittar du projektsidan

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.