Transmissionsnätsoperatörerna (TSO:erna) i region Nordic, det vill säga Svenska kraftnät, Fingrid och Energinet.dk har haft ett uppdrag att utforma en metod för långsiktig kapacitetsberäkning inom regionen. Arbetet har skett i samarbete med norska Statnett, som formellt inte ännu ingår i regionen, men som är en integrerad del i det nordiska TSO-samarbetet.

Ett förslag lämnades över till tillsynsmyndigheterna för gemensamt beslut inom regionen i januari 2019, men på grund av olika tolkningar av aktuella regelverk kunde tillsynsmyndigheterna inte enas. Ärendet lämnades därför, i enlighet med EU-förordningen FCA GL, över till ACER för beslut.

Den beslutade metoden innebär bland annat att transmissionsnätsoperatörerna ska tillämpa en flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod (Flow based), men att denna i en interimsperiod ska kompletteras med en omräkning till ATC-värden (Available Transmission Capacity) som används för allokeringen av överföringsrättigheter.

Inom kapacitetsberäkningsregion Nordic är det endast förbindelsen mellan Jylland (DK1) och Själland (DK2) som tillämpar handel med långsiktiga överföringsrättigheter. ATC-värdena kan även användas av marknadsaktörer som prognos över tillgänglig kapacitet mellan olika budområden för det närmast liggande kalenderåret och -månaderna.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

ACER har fattat beslut om metod för långsiktig kapacitetsberäkning för kapacitetsberäkningsregion Nordic

by , https://ei.se, 2019-11-15 15:08:41

Den 30 oktober fattade ACER* beslut om metod för långsiktig kapacitetsberäkning i enlighet med EU-förordningen FCA som ska tillämpas av transmissionsnätsoperatörerna i region Nordic.

Transmissionsnätsoperatörerna (TSO:erna) i region Nordic, det vill säga Svenska kraftnät, Fingrid och Energinet.dk har haft ett uppdrag att utforma en metod för långsiktig kapacitetsberäkning inom regionen. Arbetet har skett i samarbete med norska Statnett, som formellt inte ännu ingår i regionen, men som är en integrerad del i det nordiska TSO-samarbetet.

Ett förslag lämnades över till tillsynsmyndigheterna för gemensamt beslut inom regionen i januari 2019, men på grund av olika tolkningar av aktuella regelverk kunde tillsynsmyndigheterna inte enas. Ärendet lämnades därför, i enlighet med EU-förordningen FCA GL, över till ACER för beslut.

Den beslutade metoden innebär bland annat att transmissionsnätsoperatörerna ska tillämpa en flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod (Flow based), men att denna i en interimsperiod ska kompletteras med en omräkning till ATC-värden (Available Transmission Capacity) som används för allokeringen av överföringsrättigheter.

Inom kapacitetsberäkningsregion Nordic är det endast förbindelsen mellan Jylland (DK1) och Själland (DK2) som tillämpar handel med långsiktiga överföringsrättigheter. ATC-värdena kan även användas av marknadsaktörer som prognos över tillgänglig kapacitet mellan olika budområden för det närmast liggande kalenderåret och -månaderna.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.