Alla berörda kan lämna yttrande

Man kan lämna synpunkter både till företaget som vill bygga kraftledningen och till Ei när vi handlägger ansökan. Alla som är intresserade har möjlighet ta del av ansökningshandlingarna via vår webbplats och alla berörda kan lämna yttrande (svara på remissen). För mer information hur du går tillväga finner du längre ner på denna sida.

Det är Ei som fattar beslut om kraftledningen får byggas

Det är i de flesta fall Ei som fattar beslut om kraftledningen får byggas eller inte men för vissa kraftledningar, exempelvis utlandsförbindelser, är det regeringen som fattar beslut efter att Ei har handlagt ärendet.

Beslut från Ei kan överklagas. I de flesta fall överklagas beslutet till mark- och miljödomstolen. För en del ledningar överklagar man till regeringen. Det ska alltid framgå av beslutet hur man ska göra för att överklaga det. Läs längre ner på denna sida om vad som gäller kring överklaga beslut.

Samråd ska hållas med de som kan bli särskilt berörda

Innan företaget som vill bygga en kraftledning upprättar sin ansökan måste företaget samråda med alla som kan bli särskilt berörda av ledningen, till exempel de närboende, markägare, företag och industrier som kan påverkas direkt av ledningen.

Den som är särskild berörd ska få information innan samrådet hålls. Om företaget missar att göra detta kan det innebära att Ei måste avvisa företagets ansökan om nätkoncession för linje. Då måste företaget börja om från början med att göra om samrådet och skicka in en ny ansökan till Ei.

Om ledningen riskerar att medföra stor miljöpåverkan

I de fall då kraftledningen riskerar att medföra stor miljöpåverkan måste samråd hållas även med allmänheten. I sådana fall kan företaget som ansöker om att få bygga kraftledningen sätta ut en annons i lokaltidningen. Ofta hålls öppna samrådsmöten i det område där ledningen ska byggas.

Det är inte tillåtet att bygga kraftledning utan tillstånd

Företaget får inte börja bygga ledningen förrän beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga när ingen längre kan överklaga beslutet. Till byggandet av en ledning räknas även schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen.

Om du misstänker att någon börjat bygga kraftledning utan beslut

Om du tror att någon har börjat bygga en kraftledning utan ett beslut, ska du kontakta Ei. Ange tydligt vad som har hänt och var. Det är brottsligt att bygga en kraftledning utan tillstånd. Du kan kontakta oss via vårt webbformulär som du finner längst ner på sidan.

Är du berörd kan du lämna synpunter

När en ansökan har granskats av Ei skickas den för remiss vilket innebär att vi gör handlingarna tillgängliga på vår webbplats.

Vi skickar också brev till alla berörda markägare och om ledningen kan medföra en större miljöpåverkan sätter vi ut en annons i lokaltidningar.

Alla som är intresserade kan ta del av ansökningshandlingarna och berörda kan lämna yttrande (svara på remissen) direkt via ett webbformulär som finns i respektive publicerat ärende. Vi skickar alltid ut brev till berörda markägare och informerar om hur man gör för att ta del av handlingarna för ärendet. Man kan också kontakta oss via mejl på registrator@ei.se eller via post. Adressen finner du på sidan Kontakta oss.

Om man inte har möjlighet att ta del av informationen via internet kan man enkelt höra av sig till Ei så får man ta del av handlingarna på annat vis.

De yttranden som lämnas till Ei i ett ärende skickas normalt till företaget som har ansökt om nätkoncession och om det behövs skickas företagets svar till dem som har haft synpunkter.

Överklaga beslut om ny kraftledning

Om beslutet överklagas överlämnar vi ärendet till en överinstans som i de flesta fall är mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men för vissa ärenden är regeringen överinstans.

I alla beslut ska det tydligt framgå om beslutet kan överklagas och hur man går tillväga.

Observera! - överklagan görs inom 3 veckor

Om du är berörd och vill överklaga ska du göra det inom 3 veckor.

Så här överklagar du beslut om ny kraftledning

  1. Överklagande av beslut postas per brev eller e-post till Ei men ska ställas till överinstansen som är mark- och miljödomstolen eller regeringen. Skicka kuvertet/e-posten till Ei men i brevet/e-posten ska du skriva att det är ställt till överinstansen. Här finner du adressen till Ei.
  2. Du måste alltid ange diarienummer för det ärende du vill överklaga.
  3. Ange i överklagandet varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du bör även bifoga sådant som du anser har betydelse för ärendet.
  4. Uppge namn, postadress och telefonnummer.
  5. Om du anlitar ombud ska det bifogas en fullmakt från dig

Mer information finns under "För energiföretag"

Vill du veta mer så finns det ytterligare information under den del på vår webb som främst vänder sig till energiföretagen.