Du kan ha rätt till avbrottsersättning

Om du har ett elavbrott som varar i minst 12 timmar ska du automatiskt få avbrottsersättning från ditt elnätsföretag. Ersättningen är 12,5 procent av din beräknade årliga nätkostnad, men minst 1000 kronor. Ersättningen ökar sedan med 25 procentenheter, eller minst 1000 kronor, för varje påbörjad 24-timmarsperiod som avbrottet pågått.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Om du inte får någon ersättning ska du kontakta elnätsföretaget. För att få ersättning måste du göra ditt anspråk inom två år. Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Du kan ha rätt till skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd från elnätsföretaget om du har drabbats av skador på grund av elavbrott. Detta gäller oavsett avbrottets längd. Försäkringsbolagen kan också ersätta vissa skador som orsakats på grund av elavbrott, via din hem- eller villaförsäkring.

Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå  eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du inte är nöjd med ett beslut om ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Anmäl om du har många elavbrott

Har du många elavbrott ska du kontakta nätföretag och fråga varför. Är du inte är nöjd med svaren du får kan du anmäla problemen till oss på Energimarknadsinspektionen. Vi kan granska ditt nätföretag och kräva bättring.

Enligt lagen är det förbjudet med elavbrott som är längre än 24 timmar. Har du drabbats av ett avbrott som varat längre än 24 timmar uppmanar vi dig att anmäla det till oss.

Spänningskvalitet

Om du misstänker att du har problem med spänningskvaliteten ska du kontakta elnätsföretaget. En kontroll av spänningskvaliteten kan då bli aktuell.

Din egen elmätare kan oftast inte användas vid den här typen av kontroll utan nätägaren måste placera ut en särskild mätare för elkvalitetsmätning hos dig under en längre period, oftast under minst en veckas tid.

Om du och elnätsföretaget inte är överens om en elkvalitetsmätning behöver genomföras eller om eventuella åtgärder behöver vidtas för att förbättra din elkvalitet kan du kontakta oss på Ei.

Spänningsdippar, överspänning och flimmer

Elektricitet består av strömmar och spänningar med ett flertal egenskaper som bestämmer dess kvalitet, det vill säga användbarhet. Exempel på problem med spänningskvaliteten är spänningsdippar, överspänning, övertoner, flimmer och transienter.

Spänningskvalitet är komplext eftersom alla parter, från produktion till transmission/distribution och anslutna förbrukningskunder, påverkar spänningskvaliteten. Samtidigt som apparater och installationer som är anslutna till elnätet är beroende av god spänningskvalitet, påverkar de dessutom spänningskvaliteten.

Elnätsföretaget kan påverka spänningskvaliteten främst genom att se till att nätet är dimensionerat för att klara de belastningar det utsätts för, både vad det gäller den uttagna effekten och inmatad effekt från t.ex. förnyelsebara produktionsanläggningar.

Flera aspekter påverkar spänningens kvalitet

Nätplanering, underhåll och nätdrift är också aspekter som påverkar spänningskvaliteten. Utöver detta ska nätägaren också se till att enskilda kunder inte påverkar nätet mer än tillåtet.

Det finns flera faktorer som kan orsaka avvikelser och försämring av spänningskvaliteten. Till exempel:

  • Kortslutningar
  • Jordfel
  • Blixtnedslag
  • Viss typ av elektronisk utrustning
  • Start av stora maskiner