Ei reglerar nätavgifterna

Företagen får själva bestämma hur de ska utforma sina avgifter för gasleverans. Men det är Ei som enligt naturgaslagen ska godkänna naturgasnätsföretagens metoder för utformningen av avgifterna.

Från och med 1 januari 2015 tillämpas förhandsreglering. Detta innebär att en ram som reglerar hur stora avgifter företaget får ta ut av sina kunder beslutas i förväg för varje naturgasföretag.

Gasnätsföretagens intäktsramar 2015-2018

Gasnätsföretagens intäktsramar 2019-2022

Nu har alla ansökningar om intäktsram för tillsynsperioden 2019-2022 kommit in och Ei påbörjar arbetet med att beräkna företagens intäktsramar. I slutet av oktober ska alla beslut vara tagna.

Syftet med förhandsregleringen

Syftet med regleringen är att säkerställa att naturgasföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader.

Kunden ska få betala ett skäligt pris för de olika tjänsterna som omfattas av regleringen. Vidare ska regleringen bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranskvalitet och trygga den svenska naturgasförsörjningen.

Naturgasföretagen ska få stabila och långsiktiga villkor för sin verksamhet samtidigt som regleringen stödjer utvecklingen av en väl fungerande naturgasmarknad. Regleringen ska säkerställa att företagen får skälig täckning för sina kostnader och rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Vilka naturgasföretag berörs av förhandsregleringen?

De naturgasföretag som bedriver verksamhet med överföring, förgasning och lagring av naturgas berörs av förhandregleringen.

I dagsläget berörs sju företag av regleringen. Fem av dessa företag bedriver också verksamhet på elmarknaden, där en motsvarande reglering redan tillämpas.