Bild Här kan du läsa mer om EU-förordning TAR

Förordningen TAR innehåller enhetliga regler för hur transmissionsnätstarifen för överföring av gas ska utformas och hur transmissionsnätsföretagens ska ta ut sina avgifter. I dag förekommer flera olika modeller för nättariffer, avgifter i Europa.

Det här pågår i genomförandet

Sverige omfattas inte av de artiklar i TAR som handlar om sammaläkningspunkter eftersom det svenska transmissionsnätet för gas enbart har en inmatningspunkt i Danmark. Även om det är en mindre del av TAR som berör Sverige finns det en del artiklar där Ei har beslutat att Swedegas får ett ansvar. Det är bland annat för att utföra och offentliggöra bedömningar av kostnadsfördelningar och annan information, och att genomföra samråd.

För Ei:s del handlar det om att godkänna den så kallade referensprismetoden, den metod som ska tillämpas för att beräkna den svenska transmissionsnätstariffen, och utöva tillsyn över genomförandet av TAR.

Ei har tagit ställning och beslutat att frimärksmetoden ska användas för prissättning även i fortsättningen. Att beräkna tariffer utifrån avstånd anser Ei skulle innebära orimligt höga kostnader för kunder långt ifrån anslutningspunkten.

Beslutet innebär inga stora förändringar för Sveriges naturgaskunder eftersom den metod som gäller för prissättning av tariffer fortsätter att tillämpas.

*Engelskt namn är: Harmonised transmission tariff structures for gas (TAR)