För- och efternamn på personer som är

 1. kommunikationsansvarig/kontaktperson när det gäller REMIT-relaterade frågor
 2. ansvarig för energihandel
 3. produktionschef eller anläggningsansvarig

Företagets momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer är baserat på ett personnummer eller organisationsnummer och är 12-siffrigt. Det inleds med den svenska landskoden SE och avslutas med 01 och innehåller inga bindestreck eller mellanslag. Exempel! SE999999999901

Slutlig ägare/förmånstagare

Du ska fylla i vem som är slutlig ägare/förmånstagare. Med slutlig ägare eller förmånstagare menas juridisk eller fysisk person som utövar ett betydande inflytande över marknadsaktörens ledning.

 • äger 10 procent eller mer av aktierna i marknadsaktören eller dess moderbolag;har möjlighet att utöva betydande inflytande över marknadsaktören genom sitt ägande i marknadsaktören
 • har rätt att kontrollera eller att utöva kontroll över 10 procent eller mer av rösträtten i marknadsaktören eller dess moderbolag
 • har möjlighet att utöva betydande inflytande över marknadsaktörens ledning genom sin rösträtt i marknadsaktören eller dess moderbolag.

Om bolaget ingår i en koncern och moderbolaget inte är marknadsaktör, ange koncernmoderns slutliga ägare/förmånstagare. För kommunägda bolag ska kommunen anges som slutlig förmånstagare.

Det är de här uppgifterna som ska anges

Fysisk person /Juridiskt person

 • Namn
 • Land
 • Stad
 • Postnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Endast i de fall ni använder ombud

Fyll i information om det eventuella ombud som rapporterar transaktionsdata för marknadsaktörens räkning, i enlighet med REMIT-förordningens artikel 8 och artikel 4. Använder ni inte ombud, eller om det ännu inte finns i listan, kommer du inte att behöva fylla i det.

Observera! Många råkar felaktigt markera rutan

Markera inte med kryss i rutan såvida du inte avser att själv registrera dig som rapporterande enhet. Detta görs i allmänhet bara av börser, mäklare eller stora marknadsaktörer.

Fullmakter i filformat

Om du laddar upp filer med fullmakter ska filerna vara i följande format JPEG/JPG/PNG/PDF/ZIP. Filens storlek får inte överstiga 20 MB.

Vi kräver inga fullmakter vid registrering i CEREMP. Men däremot kan Ei kräva in fullmakt i efterhand om detta skulle anses nödvändigt.

Om du inte är anställd i det företag som du registrerar

Registrerar du uppgifter för ett annat företag än det du är anställt i ska du även fylla i detta företags namn och momsnummer.

Till din hjälp finns också en lathund