Vilka typer av avtal som ska transaktionsrapporteras finns i genomförandeakterna

Exakt vilka typer av avtal som ska inrapporteras och hur detta ska gå till, regleras i genomförandeakterna.

Anmäla om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Det finns undantag i REMIT då marknadsaktören kan anmäla till Ei och ACER uppskjutet offentliggörande av insiderinformation för att täcka omedelbara fysiska förluster till följd av oplanerat avbrott.

Marknadsaktörer är förpliktigade att anmäla till ACER och till Ei när undantag enligt REMIT art. 3(4)(b)[1] och 4(2)[2] tillämpas.

Så här anmäler man att man tillämpat undantaget

För att fullfölja förpliktelser när det gäller:

  • Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation
  • Täcka omedelbara fysiska förluster till följd av oplanerat avbrott

Använd ACER:S Notification Platform

  1. Denna artikel ska inte tillämpas på transaktioner som utförts av el- och naturgasproducenter, operatörer av naturgaslagringsanläggningar eller operatörer av LNG-importanläggningar med det enda syftet att täcka omedelbara fysiska förluster till följd av oplanerade avbrott, när underlåtenhet att göra detta skulle resultera i att marknadsaktören inte skulle kunna uppfylla sina avtalsskyldigheter eller när detta görs i överenskommelse med berörda systemansvariga för överföringssystem i syfte att säkerställa trygg och säker drift av systemet; i denna situation ska den relevanta informationen rörande transaktionerna rapporteras till byrån och den nationella tillsynsmyndigheten. Denna rapporteringsskyldighet påverkar inte tillämpningen av skyldigheten i artikel 4.1.
  2. En marknadsaktör får på eget ansvar undantagsvis skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen, i syfte att inte skada sina egna legitima intressen, under förutsättning att det inte är sannolikt att den uteblivna informationen vilseleder allmänheten, samt att marknadsaktören kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell och att han inte fattar beslut om handel med grossistenergiprodukter grundat på informationen. I ett sådant fall ska marknadsaktören utan dröjsmål överlämna den informationen tillsammans med en motivering till varför offentliggörandet dröjt, till byrån och till den berörda nationella tillsynsmyndigheten enligt artikel 8.5.
  3. REMIT art. 15
  4. REMIT art. 16(2)

Kontakta oss gärna om du har någon fråga

Har du några frågor om transaktionsrapporteringen är du välkommen att kontakta oss.