ACER:s guide för tillämpning av REMIT – artikel 5

Förhindrande av: marknadsmanipulation genom Wash Trades

Syftet med guiden är att etablera en allmän förståelse för konceptet Wash Trade, och att det i sin tur främjar integritet och transparens på den europeiska el- och gasmarknaden.

Följande riktlinjer ska även bidra till en konsekvent tillämpning av REMIT-förordningen vid alla övervakningsmyndigheter. Vidare har guiden som avsikt att förespråka bästa praxis bland marknadsaktörer för att undvika manipulativa Wash Trades och minska de potentiella effekterna av dem, utan att underminera likviditeten på marknaderna.

En Wash Trade innebär att en marknadsaktör ingår transaktioner av en grossistprodukt, där transaktionen inte medför några förändringar i vinstintresse eller marknadsrisk; alternativt att vinstintresset eller marknadsrisken flyttas mellan två parter som agerar i samförstånd eller maskopi. Man skulle, lite förenklat, kunna kalla detta för "handel med sig själv".

Fallspecifika bedömningar bör utföras för att avgöra om ett särskilt agerande av en marknadsaktör ska anses vara en Wash Trade. Om transaktioner ger missvisande signaler till marknaden, eller om aktören säkrar priset på en artificiell nivå genom positionering, har artikel 5 i REMIT-förordningen överskridits enligt artikel 2(2). Även försök till marknadsmanipulation ska anses som en överträdelse av REMIT — artikel 2(3).

Indikationer att leta efter för att detektera marknadsmanipulation genom Wash Trades är:

 • ett fåtal aktörer står för en ovanligt stor andel av transaktionerna
 • en eller ett fåtal aktörer står för ovanliga transaktioner vid upprepade tillfällen
 • hög andel av transaktionerna sker när priset avviker från marknadspriset
 • transaktioner som ändrar värderingen av en position utan att öka eller minska storleken på positionen
 • bud som läggs och matchas inom en kort tidsperiod, och plötsliga förändringar i pris eller volymer för den relevanta produkten.

Denna guide publicerades i juni 2017 och är den första vägledande rapporten av ACER som behandlar tillsyn av el- och gasmarknaden enligt REMIT-förordningen artikel 5 – med fokus på Wash Trades.

ACER:s guide för tillämpning av REMIT – artikel 5

Förhindrande av: marknadsmanipulation genom Capacity Hoarding

Syftet med guiden är att främja likvärdig bedömning från EU:s tillsynsmyndigheter gällande marknadsmanipulation genom Capacity Hoarding.

Följande förhållningssätt bör leda till ökad integritet och transparens på den europeiska el- och gasmarknaden. Guiden är avgränsad till att fokusera på intradagsmarknaden.

När en marknadsaktör lägger ett bud gällande transmission av el från ett område till ett annat, bokas den kapacitet som krävs för överföringen och ingen annan aktör kan utnyttja den.

Det kan vara frågan om otillåten blockering av kapacitet om den bokade kapaciteten inte utnyttjas — eller utnyttjas ineffektivt. Oförutsedda händelser på marknaden kan ligga bakom det avvikande handlingsmönstret.

När hela överföringskapaciteten är bokad kan prisskillnader mellan områden uppstå. Beroende på aktörens position, kan denne profitera på blockeringen av kapaciteten vilket innebär att det finns incitament för marknadsmanipulation. Genom att skicka missvisande signaler om utbud och efterfrågan, kan en marknadsaktör tvinga fram suboptimala beslut från andra aktörer.

Vid utvärdering av om en marknadsaktör använder sig av Capacity Hoarding för att manipulera marknaden, bör följande faktorer beaktas:

 • Anskaffandet av hela – eller betydande delar av – den tillgängliga överföringskapaciteten
 • och icke-utnyttjande – eller ineffektivt utnyttjande – av den anskaffade överföringskapaciteten.

Om en marknadsaktör agerar enligt dessa två faktorer simultant, och gör så i den grad att priskonvergensen mellan budområden minskas eller hindras, kan Capacity Hoarding förekomma.

I dessa fall klassas agerandet som marknadsmanipulation enligt REMIT-förordningen artikel 2(2) och 5; även försök till marknadsmanipulation innebär en överträdelse av REMIT — artikel 2(3).

Fallspecifika utvärderingar bör utföras för att avgöra om kapacitetsblockeringen ska anses manipulera marknaden.

Indikationer att leta efter för att detektera marknadsmanipulation genom Capacity Hoarding är:

 • prisdifferenser mellan budområden
 • samma marknadsaktör tillförskansar sig en stor andel av den totala överföringskapaciteten
 • tidsperioden mellan transaktioner från samma marknadsaktör
 • en direkt eller indirekt transaktion i omvänd riktning
 • användning av Wash Trades mellan budområden och
 • införandet av ologiska bud.

Denna guide publicerades i mars 2018 och är den första i ordningen av ACER:s vägledande rapporter avseende tillsyn av el- och gasmarknaden enligt REMIT-förordningen artikel 5 — med fokus på Capacity Hoarding.